bezpieczne wakacje             

Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018

poniedziałek, 26 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

W poniedziałek 4 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Jak co roku, inauguracji towarzyszyły akademie, na których mieliśmy zaszczyt gościć Starostę Drawskiego pana Stanisława Kuczyńskiego, Członka Zarządu Rady Powiatu pana Janusza Garbacza, Naczelnika Wydziału Edukacji panią Izabelę Krężołek, przedstawiciela Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko majora Marcina Pracowitego, Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej panią Wiolettę Kubik, Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej pana Pawła Dymeckiego, Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pana Mirosława Piłatowskiego, przedstawicielki Rady Rodziców panią Marię Czekajewską i Aleksandrę Felińską oraz wieloletniego przyjaciela szkoły pana Czesława Dziatkowskiego.

Starosta Drawski pan Stanisław Kuczyński przedstawił nową kadrę zarządzającą panią Dyrektor Iwonę Kucharską i panie wicedyrektor Małgorzatę Jasyk i Annę Ignacak. Następnie pan Starosta życzył wszystkim sukcesów w szkole, rozwoju oraz pełnej realizacji postawionych zamierzeń oraz pozytywnej promocji. Zaznaczył, że władze powiatu wspierały i będą wspierały działalność edukacyjno-wychowawczą szkoły.

Pani dyrektor Iwona Kucharska w swoim przemówieniu serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów. Następnie przedstawieni zostali nauczyciele poszczególnych przedmiotów i wychowawcy klas. U progu nowego roku szkolnego pani dyrektor życzyła młodzieży wytrwałości w nauce i przypomniała o obowiązkach czekających na uczniów w nowym roku szkolnym.

Młodzież w swoim programie przypomniała zebranym o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Chwilą ciszy uczciła pamięć tych, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.

Tradycją inauguracji każdego roku szkolnego jest ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. W obecności pani dyrektor Iwony Kucharskiej klasy pierwsze złożyły przyrzeczenie na sztandar szkoły, stając się w ten sposób pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej. Pani dyrektor Iwona Kucharska podziękowała za lata wspólnej pracy pani Jolancie Jaworskiej, wspaniałej nauczycielce matematyki.

Życzymy wszystkim Uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, ciekawych doświadczeń oraz radosnych chwil spędzonych w naszej szkole.

Coś się kończy, aby zacząć mogło się coś.

poniedziałek, 26 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Grono Pedagogiczne, Samorząd Uczniowski, pracownicy placówki oraz Rada Rodziców Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim na apelach z okazji zakończenia roku szkolnego uroczyście podziękowali za pięć lat wspólnej i wytężonej pracy ustępującej ze stanowiska dyrektora szkoły - pani Lidii Borzymowskiej.

W licznych przemówieniach skierowanych do pani dyrektor nie mogło zabraknąć powrotu do czasu, gdy stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem połączenia w jeden organizm trzech placówek edukacyjnych i uczynienia z nich jednego zespołu. Pięć lat pracy to na pewno pasmo wielu osiągnięć, do których zaliczyć należy rozpoznawalność szkoły w środowisku lokalnym, wysokie wyniki edukacyjne uczniów oraz wysoką zdawalność egzaminu maturalnego oraz zawodowego. Dzięki pani dyrektor na stałe w kalendarz szkoły wpisała się organizacja Dnia Projektów, dzięki któremu mieszkańcy powiatu drawskiego mogą namacalnie zapoznać się z działalnością placówki.

Dziękując za wspólnie przepracowany czas pani dyrektor Lidia Borzymowska podkreślała, że do osiągnięcia zamierzonych celów potrzebna jest współpraca, zrozumienie potrzeb szkoły oraz poświęcenie siebie dla dobra ucznia. Życzyła wszystkim kolejnych lat sukcesów oraz dalszego rozwoju placówki.

Niezwykle wzruszającym był moment pożegnania przez panią dyrektor sztandaru szkoły. W tej chwili wszyscy zgromadzeni poczuli, że bycie dyrektorem to nie praca, to misja i pasja połączone w jedno.

Uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego

poniedziałek, 26 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

W piątek 23 czerwca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych odbyły się uroczyste apele z okazji zakończenia roku szkolnego.

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta Powiatu Drawskiego p. Janusz Garbacz, który przekazał uczniom, nauczycielom i dyrekcji w związku zakończeniem roku szkolnego gratulacje oraz życzenia od Starosty Drawskiego p. Stanisława Kuczyńskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu p. Stanisława Mikołajczyka.

Podczas apeli dyrektor ZSP w Drawsku Pom. p. Lidia Borzymowska podsumowała efekty wytężonej pracy oraz podkreśliła osiągnięcia uczniowskie. Następnie wręczyła tytuł "Primus Inter Pares" , który zdobył ucz. kl. IIa Liceum Ogólnokształcącego - Maciej Kraska. Wśród uczniów ZSP nagrodzonych świadectwem z wyróżnieniem, listami pochwalnymi oraz nagrodami książkowymi znaleźli się: W Gimnazjum dla Dorosłych: Karolina Sęczkowska oraz Małgorzata Olszewska. W Liceum Ogólnokształcącym im. I Armii Wojska Polskiego: Natalia Arszyńska, Magdalena Draska, Urszula Kucharska, Natalia Dobrowolska, Wiktor Papis, Kacper Soroko, Angelika Kmieć, Iwona Raczyc, Michał Jaślarz, Lena Kornaś, Maciej Kraska, Kamila Prabucka, Zofia Zbożnik. W Technikum: Wiktoria Deptuła, Urszula Tyda oraz Aleksandra Laskowska. W Zasadniczej Szkole Zawodowej - Zuzann Pasieka, Jagoda Mazur, Stasiak Marcela, Dawid Dziankowski, oraz Sara Olejnik. Uczniowie zostali również wyróżnieni za działalność w różnorodnym zakresie: pracy na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, realizacji programów i projektów edukacyjnych, osiągnięć sportowych i naukowych.

Następnie wychowawca klasy kończącej 3 G Zasadniczej Szkoły Zawodowej p. Joanna Skurczyńska wraz z wicestarostą Panem Januszem Garbaczem wręczyli świadectwa ukończenia szkoły. Po otrzymaniu świadectw absolwenci złożyli ślubowanie na sztandar. W czasie uroczystości przedstawiciele Rady Rodziców: Przewodnicząca RR p. Maria Czekajewska oraz p. Jowita Ostrowska wręczyły nagrody klasom, które zwyciężyły w szkolnym konkursie na najlepszą frekwencję.

Nie zabrakło również wzruszających momentów, gdyż podziękowano za lata wspólnej pracy panu Piotrowi Bąkowskiemu - nauczycielowi języka angielskiego, panu Romanowi Kanarkowi - nauczycielowi przedmiotów zawodowych oraz pani Teresie Bilas - pracownikowi obsługi.

Spotkanie zakończyło się życzeniami bezpiecznych i wspaniałych wakacji.

Rządowy program pomocy uczniom 2017r.
"Wyprawka szkolna"

poniedziałek, 26 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Zgodnie z opracowanym projektem Rządowego programu pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2017 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do uczniów:

- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym ...

przeczytaj cały dokument . . .

.

Wnioski można pobrać ze strony internetowej szkoły, w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych ul. Połczyńska 7 pod koniec sierpnia oraz u pedagogów szkolnych na początku roku szkolnego.

wniosek

HARMONOGRAM EGZAMINÓW
POPRAWKOWYCH SIERPIEŃ 2017

wtorek, 20 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Spotkanie w leśniczówce w Dzikowie

środa21 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

We wtorek 20.06.2017r. odbyło się spotkanie młodzieży klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego z leśnikami, pracownikami Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie w Dzikowie.

Podczas spotkania pan Jarosław Gloc- leśniczy ds. łowieckich opowiedział nam o tradycjach oraz kulturze łowieckiej w Polsce. Poruszył również niezwykle aktualny i medialny problem wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej. Pan Zbigniew Wanecki komendant Państwowej Straży Leśnej- sygnalista myśliwski zaprezentował nam sygnały myśliwskie wygrywane na rogu myśliwskim podczas pokotu, który jest oddaniem czci upolowanej zwierzynie. Osoby chętne mogły spróbować swoich sił w dęciu w róg. Okazało się to nie lada wyczynem. Pan Artur Stanisławski- podleśniczy opowiedział nam o swojej pasji, jaką jest sokolnictwo. Mieliśmy okazję zobaczyć sokoły na własne oczy, dotknąć je. Dowiedzieliśmy się, iż sokoły głęboko wpisane są w tradycje myśliwskie. Pan Artur opowiedział nam jak wygląda polowanie na zwierzynę z użyciem sokołów oraz psów myśliwskich. Pan Daniel Walkowiak- leśniczy ds. łowieckich zaprezentował nam psy myśliwskie, które zabrali ze sobą na spotkanie leśnicy, zwrócił uwagę na ich temperament i charakter. Pani Karolina Dorawa - specjalista służby leśnej opowiedziała nam o projekcie, który obecnie realizuje, a którego celem jest obserwacja żubrów na terenie Nadleśnictwa Drawsko Pomorskie i stworzenie im odpowiednich warunków do bytowania.

Podczas wyjścia do lasu nazywaliśmy rośliny runa leśnego, mówiliśmy o gatunkach drzew występujących w naszych lasach, szkodnikach, które je atakują, o symbiozie wielu gatunków roślin oraz o wzajemnych między nimi zależnościach. Kompetencja i pasja z jaką leśnicy opowiadali o swojej pracy wzbudziła nasz szacunek. Spotkanie zakończyło się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.

Szczególne podziękowania należą się panu Jarosławowi Gloc. Dziękujemy Nadleśnictwu Drawsko Pomorskie za przygotowanie ogniska oraz poczęstunek. Spotkanie odbyło się z inicjatywy pani Agnieszka Frutczak.

NARESZCIE DOTARŁY!
WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO WELTSPRACHEN ABITUR

środa21 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Miło nam poinformować, że po ponad dwóch miesiącach otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego Weltsprachen Abitur organizowanego przez Wydawnictwo Synapsa z Łodzi. Brało w nim udział 30 uczniów naszego liceum ogólnokształcącego podzielonych na trzy kategorie wiekowe( wg klas).

Nasz maturzysta Maciej Sadowski został laureatem tego konkursu uzyskując 96,7%. Gratulacje !!! Drugie i trzecie miejsce w szkole spośród maturzystów uzyskały Joanna Jędrzejczak oraz Justyna Wiśniewska (ex aequo). Spośród uczniów klas drugich najlepszy wynik uzyskał Maciej Kraska, drugie miejsce zdobył Dawid Domański a trzecia Klaudia Krzywicka. W klasie pierwszej najlepsza okazała się Urszula Kucharska przed Anetą Urbańską i Michaliną Młynarską ( drugie i trzecie miejsce ex aequo).

Wszystkim serdecznie gratulujemy a dyplomy uczestnictwa oraz nagrody od organizatora przekażemy w dniu zakończenia roku szkolnego wraz ze świadectwami.

Opiekunkami konkursu były p.Dorota Kordalska oraz p. Agnieszka Frutczak.

Odkrywali piękno Polski.

poniedziałek19 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

W dniach 11-14 czerwca br. licealiści z ZSP w Drawsku Pom. przebywali na wycieczce interdyscyplinarnej we Wrocławiu. Miasto zwane europejską stolicą kultury zainspirowało młodzież z kl. IIa do opracowania nietuzinkowego planu zwiedzania. Nad całością pieczę miała ucz. Agata Janicka.

W pierwszej kolejności uczniowie odkrywali uroki kryjące się na pięciu piętrach Muzeum Współczesne, każda z prezentowanych wystaw pobudzała do refleksji i kreatywności. Uroki miasta poznawali nie tylko spacerując po uroczych uliczkach, ale również obserwując je z niezwykle malowniczego miejsca - Sky Tower.

W kolejnych dniach podziwiali również: Ostrów Tumski, most zakochanych, Ogród Botaniczny, Ogród Japoński, Dzielnicę Czterech Świątyń, Pawilon Czterech Świątyń, Ratusz i Wyspę Słodową. Nie mogło również zabraknąć zdjęć pod Iglicą czy wizyty na nocnym pokazie fontann wrocławskich. Jak zawsze - piękno natury w całej okazałości można było podziwiać we wrocławskim ZOO. Niezwykłym akcentem była wizyta we Wrocławskim Teatrze Komedia i udział w spektaklu pt. "Z rączki do rączki" ze znakomitą kreacją aktorską Emilii Krakowskiej.

Cóż jeszcze? Absorbujący pobyt w escape roomach, z których pięć grup usiłowała się wydostać w przeciągu godziny, wykorzystując umiejętność logicznego myślenia i wykorzystując podane wskazówki. A na koniec sportowe akrobacje w Jump Arenie! Cztery dni upłynęły szybko, kreatywnie i ekscytująco, pozostawiając w sercach wspomnień mnóstwo i ochotę na więcej.

Koordynatorzy wyjazdu: wychowawca klasy IIa - p. Anna Ignacak, p. Alina Kraska i p. Katarzyna Krzywicka. Dodatkowym wsparciem dla grupy był absolwent drawskiego LO - Michał Szczetyński, który swą wiedzą ułatwił zwiedzanie Wrocławia.

Kołobrzeg na bis

poniedziałek19 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Uczniowie technikum hotelarskiego i szkoły zawodowej w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej wraz z opiekunami w dniu 13.06.2017 r. po raz drugi w tym roku szkolnym odwiedzili Hotel Wellness ProVita****. Inspiracją wyjazdu edukacyjnego było zwiedzanie hotelu, który przeszedł kapitalny remont i otrzymał w swojej kategorii, w pełni zasłużoną, czwartą gwiazdkę.

Uczestnicy wyjazdu byli pod wielkim wrażeniem zmiany wystroju obiektu i profesjonalnej obsługi gości. Młodzież chętnie podpatrywała trendy w nowocześnie wyposażonej recepcji, aranżacji pokoi hotelowych oraz strefy Spa & Wellness. Odwiedzający mieli również okazję do rozmów o specyfice pracy administracji, służby pięter i recepcji.

Wycieczka dostarczyła przyszłym hotelarzom dodatkowej wiedzy o rynku pracy w zawodzie. Organizatorami wycieczki były nauczycielki przedmiotów hotelarskich: Mariola Kaliszan- Karpińska, Beata Kucharczyk. Wyjazd swoją obecnością uświetniła dyrektor szkoły, Pani Lidia Borzymowska.

"Szeroki gestem.
Zamieszajmy w peerelowskim kotle"

poniedziałek19 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Mieszali i zamieszali, nasi reprezentanci podczas VII turnieju historycznego dla szkół ponadgimnazjalnych w Szczecinie. W turnieju pt. "Szerokim gestem- zamieszajmy w peerelowskim kotle " wystartowało 38 drużyn z całego województwa zachodniopomorskiego. Naszą szkołę reprezentowali tegoroczni absolwenci: Adrianna Kałucka, Malwina Jurczyk, Igor Wojtczak.Uzyskali bardzo wysokie VI miejsce.

Do finałowej rundy zabrakło im zaledwie jednego punktu. Drużyna Gomułkowiskie ?RL poradziła sobie z pytaniami z dziedziny sportu,młodzieżowych organizacji, polityki cenzury,utworów muzycznych czy polskiego filmu. Z pewnym żalem stwierdzili, że był to ich ostatni konkurs w którym reprezentowali szkołę. Natomiast opiekun drużyny Romuald Kurzątkowski z radością stwierdził, że wcześniejsza praca daje dobre efekty. Organizatorem konkursu, był Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie i Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

WYMIANA UCZNIOWSKA Z PARTNERSKĄ SZKOŁĄ W BAD BRAMSTEDT

środa07 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

W dniach 27 maja - 03 czerwca 2017 r. przebywała u nas dziewięcioosobowa grupa młodzieży z Niemiec w ramach kolejnego cyklu wymiany ze szkołą partnerską Jűrgen-Fuhlendorf Schule Bad Bramstedt. W czasie tegorocznego spotkania poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie : "Co ma piernik do kosmosu ?"

Nasi goście podczas pobytu w Drawsku poznali naszą szkołę oraz oczywiście miasto. Program wizyty był bardzo intensywny. Odwiedziliśmy pana Starostę w Starostwie Powiatowym, braliśmy udział w grze miejskiej "Po krawędzi murów". W czasie wizyty w Toruniu aktywnie zwiedzaliśmy miasto i poznaliśmy postać jego najsłynniejszego obywatela Mikołaja Kopernika. W czasie wizyty w Orbitarium poprzez zabawę i proste eksperymenty dowiedzieliśmy się wielu ciekawostek dotyczących zjawisk i procesów zachodzących we Wszechświecie. Po wspólnym obiedzie udaliśmy się do Muzeum Piernika, gdzie mogliśmy samodzielnie zająć się wypiekiem piernika. Udaliśmy się także do Dworku Tradycja do Bełczny, gdzie wzięliśmy udział w warsztatach kulinarnych i mieliśmy okazję wypiec tam tradycyjne Szczecińskie Pierniki , na które przepis z 1845r. znalazła pani Grażyna Zaremba-Szuba, właścicielka dworku. W czwartek byliśmy w Szczecinie aktywnie zwiedzając miasto (Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego) oraz oglądając seans planetaryjny na Eurece Astronomicznej ( wieża widokowa Muzeum Narodowego), gdzie prezentowane są dynamiczne obrazy dotyczące kosmosu i innych dziedzin przyrody. Na kopule zobaczyliśmy wyświetlone sferyczne układy współrzędnych, gwiazdozbiory, planety, galaktyki i inne obiekty astronomiczne.

Podczas całego tygodnia wszystkim dopisywały humory oraz wspaniała pogoda. Koordynatorem wymiany była Dorota Kordalska, opiekunami młodzieży z Niemiec Jonas Schrőder-Doms i Tina Stosik. Teraz czekamy na 16 września, kiedy to nasi uczniowie udadzą się z wizytą do Bad Bramstedt. Kolejny cykl wymiany uczniowskiej odbył się dzięki wsparciu Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu POMERANIA oraz Starosty Drawskiego .Serdecznie dziękujemy.

Matury na próbę

środa07 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Przez trzy dni, od 7 czerwca br., uczniowie klas II liceum oraz III technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim mierzą się z próbnymi arkuszami maturalnymi z języka polskiego, matematyki i języków obcych: angielskiego oraz niemieckiego.

Tym samym uczniowie klas przedmaturalnych mają kolejną sposobność oswoić się z arkuszami maturalnymi, procedurami i atmosferą egzaminów. W ten sposób mogą też sprawdzić poziom wiedzy oraz nabytych umiejętności z danego przedmiotu. Nauczyciele pracujący w komisjach także przechodzą praktyczne szkolenie proceduralne, przygotowując się do właściwych egzaminów.

Wyniki zostaną przedstawione uczniom na lekcjach danych przedmiotów, przeanalizowane w komisjach przedmiotowych i wykorzystane do planowania kolejnych działań edukacyjnych. Ponadto efekty pracy uczniów będą dla nich wskazówką podczas wyboru deklarowanych w przyszłym roku szkolnym przedmiotów na właściwym egzaminie maturalnym.

Kulinarne blogowanie.

środa07 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Blogosfera pełna jest niesamowitych miejsc. Prowadzą je osoby ciekawe, pełne pasji i inspirujące do działania w kuchni. Fakt ten stał się inspiracją do zmotywowania uczniów klasy II technikum żywienia z ZSP w Drawsku Pom. do realizacji programu edukacyjnego "Kulinarne blogowanie".

W ten sposób powstały 4 blogi kulinarne, na których uczniowie dzielą się swoimi pasjami, ale i umiejętnościami nabywanymi podczas nauki zawodu. Dokumentują swoją przygodę z gotowaniem, a zdjęcia i przepisy regularnie umieszczają na blogach.

Dla tych, którzy nieustannie poszukują nowych smaków, wizyta na prowadzonych przez młodzież stronach internetowych jest źródłem inspiracji. Pokazują oni, jak jeść dobrze i mądrze.

Nauczyciele ZSP w Drawsku Pom. z chęcią sięgają po innowacyjne metody edukacyjne. Blog można założyć bardzo łatwo i wykorzystywać go jako istotną platformę zarówno w komunikacji rówieśniczej, jak i kontaktach ze środowiskiem. Uczniowie nie boją się budować informacyjnych przestrzeni interakcji, bo korzystanie z narzędzi dostępnych od wielu lat, ale wciąż usprawnianych, daje szansę na uzupełnianie szkolnej edukacji.

Adresy blogów:

http://zyjzesmakiem.blog.pl/
http://www.photoblog.pl/dorian2tz/175171496/
http://gotujz2tz.blogspot.com/?m=1
http://www.photoblog.pl/kkumka/archiwum

Rajd drawskich licealistów.

piątek02 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego, którego przedsiębiorcze i kreatywne działania wspiera pani dyrektor Lidia Borzymowska, 1 czerwca br. odbył się rajd, w którym aktywny udział wzięli uczniowie klas I i II. Na trasie mieli do wykonania kilka różnorodnych zadań.

Grupa medyczna egzaminowała z zasad udzielania pierwszej pomocy, z kolei na stadionie miejskim wuefiści - p. Hołownia i p. Pedrycz sprawdzali sprawność fizyczną, a na p. Jaworska przygotowała test z zakresu wiedzy ogólnej i matematycznej. Pani Zyzda zaangażowała uczniów do udziału w ogólnopolskiej akcji "Jak nie czytam, jak czytam". A dodatkowo każda z klas musiała wykonać sobie zwariowane zdjęcie i stworzyć poemat o ... sobie.

W połowie trasy uczestnicy mieli dłuższy przystanek, mogli odpocząć przy ognisku, zjeść upieczone kiełbaski. Świetna atmosfera, sprzyjająca aura pogodowa, duch zdrowej rywalizacji i satysfakcja z realizacji kolejnych zadań - wszystkie wymienione czynniki sprawiły, że rajd należy zaliczyć do udanych. Koordynatorem rajdu była p. Anna Ignacak.

ZSP w Drawsku Pom. projektowo!

piątek02 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

31 maja br. drawska szkoła ponadgimnazjalna w centrum miasta - plac Kuczerawego - prezentowała się mieszkańcom powiatu. Na początku o Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim opowiedziała dyrektor pani Lidia Borzymowska, zwracając uwagę na szeroką gamę działalności pedagogicznej nastawionej na rozwijanie zainteresowań uczniowskich. Z kolei pan Janusz Garbacz, etatowy członek Zarządu Powiatu Drawskiego, pogratulował realizacji pomysłu otwartej na środowisko lokalne szkoły i zachęcał do kolejnych.

Nauczyciele oraz uczniowie na skrupulatnie i kreatywnie przygotowanych stanowiskach przedstawiali swe osiągnięcia, działania edukacyjne, wychowawcze i profilaktyczne, a także profile kształcenia. Poza tym odwiedzający mogli namacalnie sprawdzić efekty realizowanych w szkole projektów, np. "Postaw na słońce", "Dbajmy o pszczoły", "Chemiczne zagadki", "Poezja codzienności". W ramach szkolnego "Festynu zdrowia" uczniowie przygotowali stoisko ze zdrowymi przekąskami, ulotki informacyjne, a także zajęcia z aerobiku.

Nie mogło zabraknąć stoiska promującego technikum samochodowe, technikum hotelarskie, gastronomicy kusili swoimi wypiekami, a znawcy tajników reklamy rozwijali kreatywność wszystkich chętnych.

Ponadto na placu pojawili się także wszyscy uczestnicy trwającej właśnie w szkole młodzieżowej wymiany polsko - niemieckiej, którzy od rana uczestniczyli w zorganizowanej przez historyka grze miejskiej opartej na znajomości dziejów miasta Drawsko Pom. Spotkanie z mieszkańcami powiatu trwało blisko trzy godziny, spotkało się z dużym zainteresowaniem i bardzo pozytywnym odbiorem.

WAKACJE Z DOBRĄ KSIĄŻKĄ.

piątek02 czerwca 2017, wprowadził: Admin   

Niedługo ucichnie gwar na szkolnych korytarzach i udamy się na zasłużony wypoczynek, a że wspaniale można się zrelaksować przy dobrej książce i czytać wszędzie nie jest tajemnicą. Dlatego też zapraszamy uczniów i nauczycieli po książki na wakacje, a za jednym z portali internetowych podpowiadamy w jakie magiczne miejsca przeniosą nas wybrane pozycje.

Do włoskiej kawiarni Najpiękniejszy kraj na świecie, w którym jedzenie jest dobrem narodowym i ulubionym tematem rozmów. Kawa we włoskim stylu z odrobina? flirtu. Historia, kultura, moda. Dolce vita na wakacje!
Maciej A. Brzozowski Włosi. Życie to teatr Muza

Na działkę? Opowiadania. O działkowiczach i ich sekretach. O kobietach, traumie i wojnie. Alicja z deficytem czarów znów wciąga w opowieść? o bolesnej codzienności.
Sylwia Chutnik W krainie czarów Znak Literanova

Do pociągu To uczucie, gdy wsiadamy do przedziału i przyglądamy się? nieznajomym. Ekscytacja i niepewność. Błyskotliwa i nieustannie zaskakująca obserwacja rzeczywistości u Munro sprawia, że możemy spojrzeć na wspo?łpasaz?ero?w podroży z większym zainteresowaniem.
Alice Munro Księżyce Jowisza Wydawnictwo Literackie

... i wiele innych, po które zapraszamy do naszej szkolnej biblioteki.

Dzień Otwarty Starostwa

środa31 maja 2017, wprowadził: Admin   

W tym roku również skorzystaliśmy z zaproszenia i uczestniczyliśmy w Dniu Otwartym Starostwa, który połączony był z obchodami Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Uroczystość rozpoczęła się na placu Konstytucji, skąd po krótkim powitaniu przez Starostę Drawskiego - Stanisława Kuczyńskiego, przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej "Viva Battuta" udaliśmy się na teren Starostwa, by uczestniczyć w przygotowanych atrakcjach. W tym roku maszerowaliśmy pod hasłem - "Otwórzcie przed nimi życie". Naszemu barwnemu korowodowi towarzyszyły też sentencje mające zwrócić uwagę na los osób niepełnosprawnych.

Wśród wielu atrakcji mieliśmy możliwość zaprezentowania na stoisku szkolnym naszej ciekawej oferty edukacyjnej oraz szeregu działań, w które chętnie włącza się nasza młodzież. Nie zabrakło również dobrego humoru, wspaniałej atmosfery i radości ze wspólnie spędzonego czasu.

Próba z kwalifikacji T.11. już za hotelarzami

środa24 maja 2017, wprowadził: Admin   

23.05.2017r. klasa 2 TH zmagała się z próbną częścią pisemną i praktyczną pierwszej kwalifikacji zawodowej T.11. - planowanie i realizacja usług w recepji. W części pisemnej zdający mieli rozwiązać zadania odpowiadając na 40 pytań, w części praktycznej zaś wypełnić dokumentację związaną z obsługą gości w hotelu (formularz rezerwacji, grafik rezerwacji, zaproszenie do skorzystania z usług hotelu, kartę rejestracyjną, kontrolkę skrytki sejfowej, fakturę VAT).

Była to kolejna próba egzaminu, ponieważ uczniowie niejednokrotnie rozwiązywali zadania z części pisemnej na zajęciach z organizacji pracy w hotelarstwie, a zadania z części praktycznej na zajęciach z technik pracy w hotelarstwie. Egzamin przygotowała i przeprowadziła nauczycielka przedmiotów hotelarskich - p. Mariola Kaliszan-Karpińska. Teraz czekamy na rzeczywisty egzamin, który odbędzie się: z części pisemnej 20.06.2017r., a z części praktycznej tuż po zakończeniu roku szkolnego, 26.06.2017r..

Zdającym życzymy powodzenia!

WYPAD WYSOCE KULTURALNY UCZNIÓW LO Z DRAWSKA DO TRÓJMIASTA

środa24 maja 2017, wprowadził: Admin   

18.05.2017 r. grupa 45 uczniów wraz z opiekunami mogła zrealizować swoje zainteresowania kulturalne, zwiedzając nowo otwarte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz oglądając musical "Notre Dame de Paris" w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

Obie propozycje okazały się arcyciekawymi punktami programu wycieczki do Trójmiasta. Uczniowie zwiedzili wystawę główną Muzeum II WŚ - jedną z największych wystaw prezentowanych przez muzea historyczne na świecie, zajmującą powierzchnię ok. 5 tys. metrów kwadratowych. Można było zobaczyć ok. 2 tys. eksponatów, 240 stanowisk multimedialnych, które prezentowały zdjęcia i filmy archiwalne, relacje świadków czy interaktywne mapy z wizualizacją militarnych potyczek. Zróżnicowana koncepcja przestrzenna muzeum zrobiła na zwiedzających ogromne wrażenie, natomiast indywidualne opowieści świadków zdarzeń oraz szczegółowe zaprezentowanie życia codziennego w czasie wojny pozwoliło na emocjonalną identyfikację z ofiarami wojennej apokalipsy. Już po wyjściu z obiektu wiedzieliśmy, że jeszcze nie raz trzeba będzie tam powrócić na tę mądrą, ale trudną lekcję historii.

Czwartkowy wieczór pozwolił uczniom nieco odetchnąć, bo spędzili go w Teatrze Muzycznym. Musical "Notre Dame de Paris", wyreżyserowany przez Francuza Gillesa Maheu, z muzyką Riccarda Cocciante, choreografią Martina Mullera i świetnie napisanymi songami Zbigniewa Książka "wcisnął" odbiorców w fotele. Przepiękne miłosne songi, akrobatyczno-taneczne sceny zbiorowe, niezwykła scenografia, oddająca realia starego Paryża, ze ścianką wspinaczkową w tle - to wszystko sprowokowało publiczność do długich owacji na stojąco. Nikogo nie trzeba było przekonywać, że warto czasem ruszyć się z domu i że każda podróż ma walor poznawczy.

Inicjatorką wycieczki była polonistką p. Marleną Otłowską

"Mój Ogród"

środa10 maja 2017, wprowadził: Admin   

XIII Drawskie Targi "Mój Ogród" i V Piknik Ekologiczny ,to już historia. Jak zawsze można liczyć na wsparcie uczniów i nauczycieli podczas tego wydarzenia.. Wystawcy ,goście targów i zwiedzający mogli skosztować co nieco na grillu. A w namiocie targowym podawano ciasto w duecie z gorącą kawą lub herbatą .To praktyczna lekcja obsługi targów w plenerze ,przy udziale uczniów klasy II technikum żywienia usług gastronomicznych.

W małym oddaleniu uwijała się grupa uczniów, prowadząc zbiórkę elektroodpadów i wymieniając je sadzonki roślin. Wystawca targów Związek Celowy R-XXI podziękował młodzieży za prace podczas targów, przekazując ciekawe prezenty w postaci ekogadzetów. Tradycyjnie sponsorom, sojusznikom imprezy, nauczycielom i uczniom składamy serdeczne podziękowania. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom.: p. Lidia Borzymowska Dyrektor targów: p. Romuald Kurzątkowski

Pierwsze dni matur za nami

środa10 maja 2017, wprowadził: Admin   

Kwitną powoli kasztany, a pierwsze dni matur za nami. Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych rozwiązywali już zadania z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim do pierwszego egzaminu przystąpiło 115 uczniów. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00 i trwał 170 minut. Tego samego dnia o godzinie 14 maturzyści rozwiązywali zadania z języka polskiego z części rozszerzonej, która potrwała 180 minut. Z kolei do matematyki przystąpiło 111 maturzystów, którzy musieli zmierzyć się z licznymi zadaniami zamkniętymi i otwartymi.

Przed maturzystami kilkanaście dni zmagań z arkuszami na egzaminach pisemnych oraz zagadnieniami na egzaminach ustnych. Trzymamy kciuki!

Drawskie liceum ponownie z laureatką konkursu języka angielskiego!

środa10 maja 2017, wprowadził: Admin   

Po dwóch miesiącach oczekiwań, nareszcie dotarły do nas wyniki ogólnopolskiego konkursu znajomości języka angielskiego "FOX 2017" organizowanego pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, w którym brali udział uczniowie naszego liceum ogólnokształcącego podzieleni na dwie kategorie: Lions - klasa I oraz Eagles - klasa II i III.

Nasza maturzystka Aleksandra Kaczmarek z kl. 3a uzyskała w swojej kategorii (Eagles) najwyższy wynik 110 punktów i tym samym została finalistką konkursu. Justyna Wiśniewska z kl. 3b z wynikiem 103, 75 ulokowała się na drugim miejscu w szkole, a Dominik Zieleniewicz z kl. 3a z wynikiem 101,25 pkt - na miejscu trzecim.

W kategorii Lions najwięcej punktów, czyli 100 punktów, uzyskał Jakub Łepek z kl. 1ab. Drugie miejsce uzyskała Urszula Kucharska, z wynikiem 77,5 pkt a na trzecim miejscu uplasowali się Magdalena Darska oraz Borys Goławski z wynikiem 71,25 pkt.

Zwycięzcom gratulujemy już dzisiaj! Natomiast, nagrody od organizatora konkursu zostaną wręczone uczniom po ich dotarciu do szkoły. Opiekunem konkursu była p. Celina Link - nauczyciel języka angielskiego.

Obchody Święta Flagi

środa03 maja 2017, wprowadził: Admin   

2 maja w całym kraju obchodzony był Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Tego dnia również młodzież z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim uczciła barwy narodowe i zaprezentowała składanie flagi państwowej w trakcie uroczystości na pl. Konstytucji. Naszą szkołę godnie reprezentowali uczniowie: Klaudia Zadrożna, Daria Łęska, Maciej Kraska oraz Jędrzej Orłowski.

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami"

piątek 28 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

"Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami" - pod takim hasłem odbyło się 28 kwietnia br. pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Było pięknie, uroczyście, wzruszająco, były śmiech i płacz, dziesiątki nagród oraz wyróżnień.

Na wstępie uroczystości pani dyrektor Lidia Borzymowska pogratulowała uczniom wysokich wyników w nauce, dziękując jednocześnie, że byli uczestnikami wielu wydarzeń i projektów szkolnych. Z kolei pan Janusz Garbacz, członek Zarządu Rady Powiatu w imieniu organu prowadzącego, wskazał uczniom, że zaczyna się dla nich dorosłe życie, które może być ciekawe i fascynujące, ale też pełne niespodzianek oraz zakrętów. Życzył, aby przejście w dorosłość było pozytywnym doświadczeniem.

Dyrektor pani Lidia Borzymowska i pan Janusz Garbacz - członek Zarządu Rady Powiatu oraz panie wicedyrektor: Iwona Kucharska i p. Małgorzata Jasyk - wręczyli najwyższe wyróżnienia, listy pochwalne oraz gratulacyjne, świadectwa z wyróżnieniem.

W Liceum Ogólnokształcącym im. I Armii Wojska Polskiego wyjątkowy tytuł Primus Inter Pares otrzymał, uzyskawszy najwyższą średnią, Maciej Sadowski - uczeń klasy IIIa. Wyróżnienia otrzymali również: Aleksandra Kaczmarek, Michał Birnbach, Karolina Matulewicz, Aleksander Rogalski, Adriana Kałucka, Maja Długosz, Malwina Jurczyk, Paulina Okoniewska, Igor Wojtczak, Patryk Skórka, Weronika Buszta.

W Technikum najwyższą średnią uzyskali: Klaudia Zadrożna, Sylwia Ślusarska oraz Daria Łęska. Wyróżnienia otrzymali również: Magdalena Kurowska, Izabela Gajo, Sankiewicz Klaudia, Aleksandra Janicka, Samanta Pańko, Bartosz Tyrański, Daria Drećko oraz Daria Nieścior.

W trakcie uroczystości nastąpiło również uroczyste ślubowanie na sztandaru szkoły.

Uczniowie klas maturalnych w pięknych słowach starali się przekazać podziękowania dla dyrekcji, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi lata wspólnie spędzone w szkole , rzetelnie przepracowane i kreatywnie wykorzystane. Specjalne podziękowania otrzymali wychowawcy: p. Celina Link, p. Dorota Kordalska, p. Jolanta Jaworska p. M. Gołąb oraz p. M. Jonak. Dodatkowo na ręce pani dyrektor złożyli przygotowane tabla.

Prezent muzyczny przygotował specjalny duet: Maciej Sadowski i Laura Sobieraj. A potem już tylko zostało symboliczne "odcięcie pępowiny". Kolejne pokolenie opuściło mury szkoły, aby samodzielnie podbijać świat. Oby uczyniło to szczęśliwie i z sukcesem...

Nad całością przedsięwzięcia pieczę miały p. Anna Ignacak oraz p. Alina Kraska.

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

czwartek 26 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

W minioną sobotę, tj. 22 kwietnia 2017r. dwoje uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego: Julia Kochańska z kl. 2b i Piotr Kucharski z kl. 3b reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim na XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej dokładnie w dniu, gdy obchodzone jest Święto Ziemi.

Uczniowie musieli uporać się z testem składającym się z 50 pytań z zakresu ekologii, biologii, ochrony środowiska, a nawet fizyki.

Opiekunem merytorycznym uczniów jest nauczycielka biologii p. I. Kucharska.

Warsztaty chemiczne - nauka przez zabawę
i spotkanie z żywym eksperymentem

piątek 21 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

W dniach 19-20 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych w Drawsku Pomorskim odbyły się 12 godzinne warsztaty chemiczne z innowacyjnej techniki SSC, przeprowadzone przez pana Krystiana Ogeniewskiego pracownika Centrum Chemii w Małej Skali w Toruniu.

W zajęciach brało udział 12 uczniów z liceum z klas przyrodniczo - medycznych - 9 uczniów z klasy 3b i 4 uczniów z klasy 2b. Na zajęciach uczniowie własnoręcznie wykonywali doświadczenia chemiczne, uzupełniali karty pracy ćwicząc rzetelny opis eksperymentu, szczególnie rozróżnianie obserwacji i wniosków. Spotkanie to było fantastycznym treningiem dla tegorocznych maturzystów z części doświadczalnej. Wszystkie doświadczenia przygotowane zostały zgodnie z nową podstawą programową. Uczniowie otrzymali wiele cennych rad dotyczących rozwiązywania zadań maturalnych. Na zajęciach panowała super wesoła atmosfera, bowiem jednym z celów prowadzącego była nauka przez zabawę.

Warsztaty chemiczne odbyły dzięki współpracy pani Sylwii Tomaszewskiej z Centrum Chemii w Małej Skali, która trwa już cztery lata oraz ogromnym wsparciu przy organizacji pani Doroty Kordalskiej wychowawczyni klasy 3b.

"Rakoobrona" - rak szyjki macicy

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

12.04.2017 r. już ostatnia, trzecia grupa podzieliła się zdobytą wiedzą, na temat raka szyjki macicy. W przedstawionej prezentacji pojawiły się dane dotyczące zachorowalności w Polsce na ten rodzaj nowotworu.

Ponadto uczniowie poznali przyczyny choroby, jej objawy, metody leczenia i profilaktykę. Wszyscy uczestnicy projektu zgodnie przyznali, że będą mieli większą świadomość dotyczącą chorób nowotworowych i zwrócili uwagę na konieczność badań profilaktycznych, celem wczesnego wykrywania tych chorób, bo to daje większe szanse wyleczenia.

Na koniec wykonano wspólne zdjęcie pamiątkowe z opiekunem i koordynatorem projektu w szkole, nauczycielką biologii p. Iwoną Kucharską.

Matematyka inaczej. Uczniowie ZSP
w Drawsku Pomorskim spróbowali swoich sił

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

W ramach Dnia Matematyki - w marcu br. - na terenie całego kraju przeprowadzony został turniej matematyczny pn. "Pieniądze to nie wszystko". W turnieju udział wzięli również uczniowie Technikum Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

W piątek (31 marca) dwunastu uczniów spróbowało swoich sił w turnieju. Młodzież miała do rozwiązania dwadzieścia cztery zadania. Część z nich przysporzyła trudności. Jednak najważniejsza w całym turnieju była dobra zabawa, która towarzyszyła uczniom przez cały czas zmagań matematycznych.

Zorganizowanie Dnia Matematyki ma na celu dać młodzieży trochę odmiany w nauce "królowej nauk" i pokazanie jej "jasnej" strony. "Pieniądze to nie wszystko" to turniej, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Doskonalenia Rozwoju 4improve. Patronat honorowy nad całą akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem turnieju matematycznego w szkole była pani Joanna Skurczyńska - nauczyciel matematyki.

Pszczeli Świat

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

Miód w dawnych czasach był przez okres miesiąca spożywany przez nowożeńców jako środek wzmacniający, celem uzyskania zdrowego potomstwa. Dlatego mówimy "miesiąc miodowy".

Takich i wiele innych ciekawostek na temat zdrowotnych właściwości miodu mogli poznać uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. 07.04.2017 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia. W ramach projektu "Pszczeli Świat" uczniowie klasy 2 przyrodniczej z elementami edukacji zdrowotnej przygotowali nie tylko informacje na temat niezwykłego wpływu miodu na zdrowie człowieka, ale także wszyscy mieli możliwość dokonać degustacji miodu.

Powyższy projekt jest realizowany na zajęciach dodatkowych biologii pod merytoryczną opieką nauczycielki biologii p. Iwony Kucharskiej oraz przy współpracy z p. Sylwią Tomaszewską, nauczycielką chemii w ZSP. W najbliższym czasie projekt będzie kontynuowany lecz pod innym kątem.

NASZE MAŁE PRZEDSIĘBIORSTWA

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

Już po raz kolejny w naszej szkole w ramach projektu edukacyjnego zostały stworzone małe przedsiębiorstwa. Pod opieką Pani Sylwii Tomaszewskiej - nauczycielki podstaw przedsiębiorczości, uczniowie klasy 1ab mieli okazję zmierzyć się z trudem papierkowej roboty, marketingu, planów finansowych i biznesplanów.

Wiktor, Mateusz, Kacper, Marcin oraz Hubert postawili na aktywność fizyczną - stworzyli projekt parku trampolin. Natomiast coś bardziej subtelnego i ze swoistym charakterem zaprezentowali: Eryk, Eryk, Kuba, Zuzia i Natalia. Otworzyli kwiaciarnię z duszą pod nazwą Imię Róży. Znalazło się również coś dla łasuchów: Martyna, Michalina Aneta, Natalia i Ula otworzyły kawiarnię CHOCOSHOCK z szerokim wyborem przeróżnych czekolad w wielu formach. Następni byli fani motoryzacji czyli Kuba, Kuba, Gracjan, Bartek i Borys, którzy stworzyli serwis modernizacji pojazdów AUTOMOTO. Agnieszka, Marta, Sara, Kasia, Paweł i Magda postawili na relaks - stworzyli spa, mając na uwadze jak największy komfort swoich klientów. Jako ostatni zaprezentowali się Ola, Ola, Kuba, Dawid i Adrian ochładzając nasze umysły swoją ofertą lodziarni.

Jak widać uczniowie LO w Drawsku Pomorskim potrafią odnaleźć się w iście dorosłym przedsięwzięciu. Wykazali się kreatywnością i umiejętnością dążenia do wspólnego celu w grupie. Ciekawe, czym Pani Sylwia Tomaszewska zostanie zaskoczona za rok.

Uczniowie klasy I ab

Powiatowa Olimpiada Zdrowia

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

To już dziesiąty raz uczniowie uczestniczyli w Powiatowej Olimpiadzie Zdrowia. 05.04.2017 r. czteroosobowa drużyna Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w składzie: Patrycja Dera, Joanna Jędrzejczak, Katarzyna Rompało, Paula Gorzyńska zmagała się najpierw z testem dotyczącym zdrowia. Następnie odbyła się część praktyczna, podczas której sprawdzane były umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Nasz team spisał się na medal zdobywając pierwsze miejsce.

Opiekunem drużyny jest nauczycielka biologii w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych p. Iwona Kucharska.

VII POWIATOWA GALA TALENTÓW

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

VII Powiatowa Gala Talentów za nami . Uczniowie ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pięciu powiatów województwa zachodniopomorskiego: łobeskiego, szczecineckiego, świdwińskiego, wałeckiego i drawskiego pokazali nam swoje pasje i zainteresowania. W Jury zasiedli: Lucyna Jabłońska, Renata Żołądkiewicz, Tomasz Kucharski oraz gość specjalny Szymon Chodyniecki.

Po obejrzeniu wystąpień wszystkich uczestników oraz wystawy prac plastycznych i fotografii przyznano nagrody Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego: Karolinie Zgierskiej w kategorii wokaliści, duety, Andrzejowi Gromkowi w kategorii prace plastyczne, fotografia, grupie tanecznej "Abrakadabra" w kategorii taniec oraz Konradowi Bugajowi w kategorii inne występy artystyczne. Nagroda Publiczności, ufundowana przez Starostę Drawskiego powędrowała do Mikołaja Młodzianowskiego. Młodzież otrzymała również nagrody ufundowane przez sponsorów: Dominik Gronowicz - nagroda Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, Joanna Kułakowska - nagroda Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Adrianna Trzmiel i Natalia Kołodziejczyk - nagroda firmy PPHU Inter-Pit. Piotra Listopadzkiego, Jagoda Witkowska - nagroda Renaty Kochańskiej Studio Urody "Julia", Hubert Krzyżaniak - nagroda firmy Elektronarzędzia Hurt Detal Serwis Teresa Ryszard Rutkowscy, Zespół "Whispers" - nagroda Iwony i Kazimierza Pokutyńskich, Emilia Sadowska - nagroda Kamili Dźwigał "Kącik urody", Marika Kartasińska - nagroda Jarosława Waszkiela Usługi Geodezyjne i Kartograficzne, Zuzanna Kałamarz - nagroda Alicji Jędrzejewskiej "Usługi projektowe", Daria Uss - nagroda Dyrektora Oddziału BGŻ BNP Paribas.

Organizator przedsięwzięcia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, Starostwo Powiatowe oraz Ośrodek Kultury w Drawsku Pomorskim.

Licealistka w finale konkursu ogólnopolskiego "Know America 2017"

poniedziałak 10 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

Wielkie brawa dla Oli Kaczmarek z 3a LO w Drawsku Pomorskim za dotarcie do finału ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych. Niezrównana wiedza Oli zaprowadziła ją do samej Warszawy, gdzie w dniach 28 - 31.03.2017r brała udział w ścisłym finale konkursu i związanych z nim uroczystościach. W harmonogramie wizyty laureatów było m.in. zwiedzanie Muzeum Żydów Polskich POLIN, Muzeum Neonów, zajęcia w American School of Warsaw oraz wizyta w teatrze na spektaklu "Iwona, księżniczka Burgunda".

Ten ostatni etap konkursu charakteryzował się niesamowicie trudnym testem wiedzy o Stanach Zjednoczonych, połączonym ze sprawdzeniem umiejętności interpersonalnych uczestników oraz oceną filmów nakręconych wcześniej przez laureatów. Prezentacja Oli nt. rodzajów filmów spotkała się z uznaniem jury, które również sprawdziło jej wiedzę na temat samochodów jako symboli USA oraz ojców-założycieli tego kraju.

Olu! Gratulujemy ci takiego sukcesu!

Finał XXI edycji konkursu "Bieg po Indeks"

środa 05 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

31.03.2017 r. w Koszalinie odbył się finał XXI edycji konkursu "Bieg po Indeks", zorganizowany przez Politechnikę Koszalińską oraz Gminę Miasta Koszalina. Był to III etap konkursu, skierowanego do uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, w szczególności z klas maturalnych. Udział w finale wzięło 250 młodych ludzi. Wśród nich znaleźli się także Aleksander Rogalski i Maciej Sadowski - uczniowie klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Konkurs prowadzony był, podobnie jak w latach ubiegłych, z wykorzystaniem nowoczesnych technik internetowych. Udział w nim to świetny sposób na przygotowanie się do matury z zakresu fizyki, matematyki czy informatyki. Poza tym młodzież zyskuje bezcenną umiejętność pracy w stresie, rozłożenia pracy w określonym czasie, co również będzie przydatne w czasie egzaminu dojrzałości.

3-etapowe współzawodnictwo rozpoczęło się rozwiązywaniem zadań za pośrednictwem platformy e-learningowej. Następnie uczestników czekało rozwiązywanie 15 zadań testowych, które były sprawdzane przez zdalnego nauczyciela. A podczas ostatniego (pisemnego) etapu uczniowie rozwiązywali przez 120 minut 5 dowolnych zadań spośród 15 (do wyboru mieli: 5 zadań z matematyki, 5 zadań z fizyki oraz 5 zadań z informatyki).

Znane już są ostateczne wyniki. Miło nam poinformować, że w gronie 30 laureatów znalazł się uczeń naszej szkoły Maciej Sadowski. Opiekę nad konkursem sprawowała p. Anna Kłos.

"Postaw na Słońce"

piątek 31 marca 2017, wprowadził: Admin   

Konkurs języka niemieckiego Weltsprachen Abitur

poniedziałak 03 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

28 marca 2017 r. w liceum przy ulicy Złocienieckiej odbył się konkurs języka niemieckiego Weltsprachen Abitur wydawnictwa Synapsa.

Polegał on na rozwiązaniu przez uczniów testu obejmującego 24 pytania, badał umiejętności w zakresie posiadanego słownictwa, zwrotów, czytania ze zrozumieniem, komunikacji oraz gramatyki. W konkursie wzięło udział 30 uczniów liceum klas pierwszej, drugich oraz trzecich. Były to pytania zamknięte, wielokrotnego wyboru. Testy dla poszczególnych klas charakteryzował rosnący stopień trudności odwzorowujący zwiększający się poziom umiejętności uczniów. Konkurs Weltsprachen Abitur ma zasięg ogólnopolski.

Wyniki konkursu poznamy 30 kwietnia. Życzymy powodzenia!

Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny "Lwiątko"

poniedziałak 03 kwietnia 2017, wprowadził: Admin   

27 marca br. przystąpiło do niego 4 licealistów. Jest to konkurs wzorowany na popularnym matematycznym "Kangurze". Może w nim wziąć udział każdy, kogo intrygują tajemnice natury, kto lubi myśleć i odgadywać, kto chce sprawdzić swoją wiedzę, intuicję i spostrzegawczość. W ciągu 75 minut w 30 zadaniach trzeba wybrać jedną z pięciu sugerowanych odpowiedzi. Tempo pracy jest szalone i nieuchronnie prowadzi do przegrzania mózgowego procesora, ale... na tym między innymi ta zabawa polega.

Koordynatorem z ramienia szkoły jest p. Anna Kłos.

X Powiatowej Olimpiady Zdrowia

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

22.03.2017r. odbył się szkolny etap jubileuszowej X Powiatowej Olimpiady Zdrowia. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych zmagali się z testem składającym się z zadań zamkniętych i otwartych z zakresu treści dotyczących szeroko pojętej edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy przedmedycznej. W etapie szkolnym wzięło udział 45 uczniów. Niektóre zadania okazały się łatwe, inne zaś trudne.

Rywalizacja między uczniami była dość ostra. Troje uczniów walczyło w dogrywce o 3 i 4 miejsce, bo w etapie powiatowym szkołę reprezentować będzie czteroosobowa drużyna.

Opiekunem merytorycznym i autorką testów jest nauczycielka biologii p. I. Kucharska.

Turniej Regionalny Wojewódzkiej Licealiady
w piłce siatkowej dziewcząt

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

W środę 22 marca w II LO Szczecin odbył się turniej Regionalny Wojewódzkiej Licealiady w piłce siatkowej dziewcząt. Na starcie stanęły zespoły szkół ponadgimnazjalnych, które wygrały rywalizację w swoich powiatach oraz zespół reprezentujący miasto Szczecin(gospodarz imprezy). W turnieju uczestniczyły następujące szkoły: II LO Szczecin, I LO Stargard, ZS nr 3 w Wałczu, ZS Resko, ZSP Drawsko Pom.

Po losowaniu i dokonaniu podziału na dwie grupy nasza drużyna trafiła do grupy pierwszej wraz z zespołem II LO Szczecin. Drugą grupę utworzyły reprezentantki z Reska, Wałcza i Stargardu. Nasze siatkarki w pierwszym meczu uległy zespołowi ze Szczecina 2:0 i zajęły 2 miejsce w swojej grupie. W grupie drugiej pierwsze miejsce zajęły siatkarki ZS nr 3 w Wałczu przed I LO Stargard i ZS Resko.

W pojedynku o 3 miejsce w turnieju nasz zespół zmierzył się z I LO Stargard, wygrywając pewnie 2:0. Tym samym powtórzyliśmy swój wynik z poprzedniej edycji Licealiady.

Ostatecznie I miejsce w turnieju zajęły siatkarki II LO Szczecin przed ZS nr 3 w Wałczu. Czwarta lokata przypadła ekipie ze Stargardu a piąta zespołowi z Reska.

Skład naszej drużyny: Frutczak Natalia, Gibas Klaudia, Hofman Paula, Kaźmierczak Kinga, Milczarek Karolina, Nowik Angelika, Pawłowska Aleksandra, Retkowska Martyna, Strajch Natalia, Jakubowska Julia. Opiekunem zespołu był p. Andrzej Pedrycz

"Rakoobrona"

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

21.03.2017 r. uczniowie klasy 1a/1b Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczęli drugą część projektu edukacyjnego "Rakoobrona". Działania na tym etapie polegają na kolejnym omawianiu chorób nowotworowych przez uczniów.

Właśnie tego dnia, pierwsza grupa przedstawiła pozostałym uczniom klasy informacje dotyczące raka płuc i przyczyny rozwoju tego nowotworu, objawy, diagnostykę i zapobieganie.

Liczymy na to, że przekazywane przez uczniów informacje wzbogacone w prezentacji w zdjęcia raka płuc odniosą pozytywny skutek na odbiorcach. Opiekunem merytorycznym i koordynatorem projektu na terenie szkoły jest nauczycielka biologii p. I. Kucharska, zaś nauczycielem wspomagającym wychowawca klasy 1a/1b p. A. Frutczak.

Wiosenne wariacje!

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

21 marca licealiści z ZSP w Drawsku Pomorskim z humorem i aktywnie przywitali wiosnę. Głównym organizatorem był Samorząd Uczniowski i przewodnicząca - Kinga Wiśniewska.

Aby odpędzić zimę, klasy przybrały kolorowo-bojowe stroje, a dodatkowo wyposażyły się w "żywe" Marzanny. Ponadto sumiennie od początku dnia poszukiwali ukrytych w murach szkoły pierwszych oznak wiosny - w tej konkurencji bezsprzecznie zwyciężyła klasa IIb/c.

Następnie w sali gimnastycznej zorganizowano aktywne wypędzanie zimowych nastrojów. Następnie każda klasa ze swoim wychowawcą przystąpiła do części "obrzędów" samodzielnie zaplanowanych: dobre kino, smaczna pizza, gry i zabawy edukacyjne. Nagrody ufundowała Rada Rodziców LO. Obchody Dnia Wiosny przygotował Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem p. Anna Ignacak.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - spotkanie w ramach programu "Bezpieczna Szkoła".

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

20 marca 2017 r. w ramach realizowanego w szkole programu "Bezpieczna Szkoła" z młodzieżą klas: II Technikum Żywienia , III Technikum Pojazdów Samochodowych i III Technikum Organizacji Reklamy spotkał się mł. asp. Karol Cieślik z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Tematem zajęć profilaktyczno-edukacyjnego było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pan funkcjonariusz wskazał główne przyczyny i skutki wypadków drogowych w oparciu o przeprowadzone analizy, przypomniał o najważniejszych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym oraz podkreślił fakt, iż dominującym aspektem wypadków drogowych jest brawura, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. Przedstawione zostały również konsekwencje prawne negatywnego zachowania na drodze.

Dziękujemy mł.asp. Karolowi Cieślikowi za pouczający wykład i cieszymy się, iż możemy współuczestniczyć w budowaniu pozytywnego wizerunku młodego, świadomego kierowcy.

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych
w Drawsku Pomorskim ponownie na podium!

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

Tym razem za sprawą Igora Wojtczaka, ucznia III klasy liceum, który piętnastego marca 2017 roku w Instytucie Kultury Europejskiej UAM z inicjatywy prof. UAM dr hab. Filipa Kubiaczyka wziął udział w II Gnieźnieńskich Igrzyskach Akademickich z wiedzy o cywilizacji zachodnioeuropejskiej i zajął III miejsce, pokonując 56 uczestników z 22 szkół. Szkołę ponadto reprezentowały jeszcze Malwina Jurczyk oraz Ada Kałucka, opiekunem był p. Sylweriusz Jędrzejczyk.

Do Igrzysk zgłosili się uczestnicy pochodzący głównie z Wielkopolski: z Leszna, Konina, Kleczewa, Jarocina, Obornik Wielkopolskich, Poznania, Międzychodu, a także z Inowrocławia, Drawska Pomorskiego, Gdańska, Wałcza czy Nakła nad Notecią. Każda ze szkół mogła zgłosić maksymalnie trzech uczestników.

Test składał się z 60 pytań dotyczących historii i kultury terytoriów przynależnych do cywilizacji Zachodu. W każdym pytaniu poprawna była tylko jedna odpowiedź. Na wypełnienie testu przewidziano 60 minut.

Po sprawdzeniu testów okazało się, że podobnie jak w ubiegłym roku niezbędne było przeprowadzenie dogrywki. Tym razem jej stawką było trzecie miejsce na podium. W gronie stających na podium znalazł się na trzecim miejscu, po wspomnianej dogrywce, Igor Wojtczak, który pokonał uczniów z Jarocina i Konina. Gratulacje!

Rozwijanie młodzieżowych pasji - priorytet Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom.

środa 23 marca 2017, wprowadził: Admin   

Licealiści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. z klasy IIa razem ze swym wychowawcą p. Anna Ignacak realizują projekt "Nasze pasje". W ramach zajęć dzielą się swoimi zainteresowaniami i pasjami, czyli zdradzają "co im w duszy gra". Głównym celem projektu jest rozwijanie różnorodnych zainteresowań uczniowskich, propagowanie ich talentów oraz wiedzy, przygotowanie do nawiązywania relacji interpersonalnych i aktywizowanie zachowań przedsiębiorczych.

22 marca młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach z kosmetyki naturalnej. Po zapoznaniu się z tematyką dotyczącą składu kosmetyków, ich funkcji. Poznali substancje wykorzystywane podczas produkcji. Wiedza ta czyni z człowieka świadomego konsumenta. Następnie uczniowie przygotowali w grupach m.in.: naturalny peeling do ciała, balsam i peeling do ust, kule do kąpieli oraz oczyszczającą maseczkę węglową. Na koniec mieli okazję skorzystać z własnoręcznie wykonanych kosmetyków. Nad całością czuwały prowadzące zajęcia Agata Janicka, Patrycja Kołodziejczyk oraz Kinga Wiśniewska.

Dwa tygodnie wcześniej mieli sposobność poszerzyć swoje zainteresowania o elementy animacji poklatkowej. Tym razem grupa: Maciek Kraska, Marta Głogowska i Michał Lewandowski przygotowali zajęcia dotyczące tworzenia filmów animowanych. Poklatkowa technika realizacji to metoda rejestracji obrazu wykorzystywana głównie w klasycznym filmie animowanym oraz w filmach naukowych, popularna staje się dzięki wszechobecnym sprzętom audiowizualnym.

Do stworzenia prostej animacji poklatkowej nie potrzebujemy całego sztabu ludzi, oraz zaawansowanej wiedzy - wystarczy aparat cyfrowy i odrobina cierpliwości. Za każdym razem, gdy nieznacznie zmienimy położenie obiektów, należy wykonać ich zdjęcie. W ten sposób otrzymamy serię zdjęć, które należy ze sobą połączyć używając dostępnych programów graficznych - wg tych instrukcji młodzież w grupach wykonywała swe zadanie. Efektem była wiedza wykorzystana w praktyce - samodzielnie stworzone filmiki.

Należy pamiętać, że w szkołach oprócz tradycyjnych i obowiązkowych zajęć dydaktycznych są i takie, które rozwijają pasje, talenty i zainteresowania. Tym czym dziś interesuje się młodzież, w dużym stopniu wpływa na ich życie, zawodowe wybory. W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim ten fakt jest priorytetem w pracy z młodzieżą.

Handel ludźmi
- podyskusja z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim

poniedziałek 20 marca 2017, wprowadził: Admin   

Handel ludźmi jest trzecim pod względem wielkości dochodów nielegalnym biznesem, tuż po handlu bronią i narkotykami. Według szacunków UNODC handel ludźmi generuje roczny dochód w wysokości 32 mld dolarów. Polska coraz częściej staje się krajem docelowym dla ofiar handlu ludźmi, jednocześnie pozostając nadal krajem ich tranzytu oraz pochodzenia. Obcokrajowcy najczęściej wykorzystywani są do prac domowych, polowych, w sektorze budowlanym, w szwalniach, dzieci są wykorzystywane do żebractwa. Ofiarami handlu ludźmi są kobiety, mężczyźni oraz dzieci. O mechanizmach handlu ludźmi młodzież z klasy 1a/b Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych mogła podyskutować z przedstawicielami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim panią psycholog Izabelą Maderą oraz panią pedagog Anną Kwiecińską.

Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt
i chłopców

poniedziałek 20 marca 2017, wprowadził: Admin   

13.03.2017 w ZSP Złocieńcu odbyła się powiatowa Licealiada w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców. W zawodach udział wzięły następujące szkoły: ZSP w Drawsku Pomorskim, ZSP w Złocieńcu i ZSP w Kaliszu Pomorskim. Zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców grano systemem "każdy z każdym". W rywalizacji dziewcząt pierwsze miejsce zajął zespól ZSP Kalisz Pomorski, drugi był zespół ze Złocieńca a trzecie miejsce zajęły dziewczyny z Drawska Pomorskiego. W kategorii chłopców zwyciężyli chłopcy z ZSP w Złocieńcu, zespół z ZSP w Drawsku Pomorskim, po zremisowaniu jednego meczu i zwycięstwie w kolejnym zakończył rywalizację na drugim stopniu podium. Drużyna z ZSP w Kaliszu Pomorskim zajęła trzecie miejsce.

Składy drużyn z ZSP w Drawsku Pomorskim

drużyna dziewcząt - opiekun: p. Andrzej Pedrycz
1. Zofia Zbożnik
2. Paula Gorzyńska
3. Agata Janicka
4. Patrycja Kołodziejczyk
5. Maria Oziero
6. Weronika Domańska
7. Kinga Wiśniewska
8. Lena Kornaś
9. Paulina Toczko
drużyna chłopców - opiekun: p. Piotr Feduch
1. Krystian Styburski
2. Łukasz Hofman
3. Mateusz Czekajewski
4. Mateusz Kowalik
5. Przemysław Kowalik
6. Łukasz Pawłowski
7. Cezary Fedro
8. Piotr Woldanowski
9. Kacper Soroko
10. Maciej Kraska
11. Michał Hawrasz
12. Filip Sobczyk
13. Dawid Hańczak

Nasi uczniowie w wojewódzkim etapie Olimpiady ZUS

poniedziałek 20 marca 2017, wprowadził: Admin   

Olimpiada "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych" jest organizowana w ramach projektu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych "Lekcje z ZUS". Projekt edukacyjny składa się z czterech tematów zajęć: "Świadomy zawsze ubezpieczony", "Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki", "Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach", "e-ZUS, czyli firma pod ręką".

942 uczniów z 314 szkół przystąpiło 14 marca do drugiego, wojewódzkiego etapu Olimpiady ZUS "Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych". Naszą szkołę reprezentowali uczniowie liceum z klasy I a,b - Urszula Kucharska i Jakub Łepek. Opiekunem uczniów jest Sylwia Tomaszewska.

W naszym województwie II etap Olimpiady przeprowadzony był w oddziale ZUS w Szczecinie. Zmagania były bardzo emocjonujące. Z niecierpliwością czekamy na wyniki!!!

Powiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt
i chłopców

poniedziałek 13 marca 2017, wprowadził: Admin   

Dnia 9.03.2017 r w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom odbył się powiatowy turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców. W turnieju udział wzięli uczniowie i uczennice szkół ponadgimnazjalnych z Czaplinka , Złocieńca, Kalisza Pom i Drawska Pom. Był to kolejny turniej wchodzący w skład powiatowej Licealiady. W kategorii dziewcząt rywalizowały trzy drużyny: ZSP Kalisz Pom , ZSP Złocieniec i ZSP Drawsko Pom. Po emocjonujących grach zespół siatkarek z Drawska Pom wygrał wszystkie swoje mecze zajmując pierwsze miejsce. Drugie miejsce zdobyły uczennice ze Złocieńca, trzecie z Kalisza Pom. W kategorii chłopców zwyciężyli siatkarze z ZSP Czaplinek przed ZSP Drawsko Pom i ZSP Kalisz Pom.

Zespół siatkarek z ZSP Drawsko Pom i siatkarze z ZSP Czaplinek będą reprezentować powiat drawski na etapie regionalnym wojewódzkiej Licealiady.

Skład drużyny dziewcząt z ZSP Drawsko Pom: Pawłowska Aleksandra,Nowik Angela,Strajch Natalia, Kazmierczak Kinga, Milczarek Karolina, Frutczak Natalia, Hofman Paula,Retkowska Martyna. Skład zespołu chłopców z ZSP Drawsko Pom : Jakubowski Jędrzej, Chrypo Michał, Hofman Łukasz, Kowalik Przemek, Walkowiak Michał, Fedro Aleksander, Hańczak Dawid, Bierzanowski Michał, Belnik Damian, Kowalski Mateusz.

Opiekunem zespołów był p. Andrzej Pedrycz. Życzymy powodzenia na kolejnym etapie.

"Rakoobrona"

poniedziałek 13 marca 2017, wprowadził: Admin   

08.03.2017 r. w klasie 1a/1b Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych rozpoczął się cykl zajęć realizowanych w ramach projektu "Rakoobrona". Projekt ten jest ogólnopolską kampanią informacyjno-edukacyjną skierowaną do społeczeństwa za pośrednictwem młodzieży. Już pierwsze zajęcia potwierdziły, że musimy się nieustannie edukować w zakresie profilaktyki przeciwnowotworowej, zwracając szczególną uwagę na czynniki ryzyka. Głównym celem zainteresowania stały się trzy choroby nowotworowe: rak płuc, rak szyjki macicy i czerniak złośliwy.

Koordynatorem i osobą odpowiedzialną za realizację projektu na terenie szkoły jest nauczycielka biologii w ZSP p. I. Kucharska. O dalszych działaniach podejmowanych przez grupę uczniów, a skierowanych do szerszego ogółu będziemy informować na bieżąco.

XLIX Konkurs Chemiczny

poniedziałek 13 marca 2017, wprowadził: Admin   

4 marca 2017 roku na wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie odbył się pierwszy etap wojewódzkiego XLIX Konkursu Chemicznego Reprezentantem naszej szkoły był Patryk Skórka uczeń liceum klasy III b, a jego opiekunem Sylwia Tomaszewska nauczyciel chemii.

Konkurs zastał zorganizowany przez Zachodniopomorski Uniwersytet w Szczecinie przy współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie. Głównym celem konkursu było motywowanie do działań w zakresie pracy z uczniem zdolnym, wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystywaniu zdobytej wiedzy i umiejętności, przygotowanie do nauki w szkole wyższej oraz popularyzacja i podnoszenie poziomu nauczania chemii.

Patryk Skórka uzyskał 11 wysokie miejsce. Gratulujemy Patrykowi takiego osiągnięcia i życzymy mu dalszych sukcesów.

"Z matematyką do Europy"

poniedziałek 13 marca 2017, wprowadził: Admin   

3 marca 2017 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbył się II Powiatowy Konkurs Matematyczno - Językowy ,,Z matematyką do Europy." Uczniowie ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych powiatu drawskiego zmagali się z zadaniami matematycznymi w języku angielskim.

I miejsce w kategorii klas trzecich zajęła drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu - Daniel Pomian i Dawid Matuszak, II miejsce zajęli także uczniowie z Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu - Martyna Sewerynowicz i Maciej Kamiński.

W kategorii klas drugich - I miejsce zajęli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim - Bernard Kochańczyk i Michał Jaślarz, II miejsce Lena Kornaś i Zofia Zbożnik - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, miejsce III - Julia Kuprowska i Alicja Pawlak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu.

W kategorii klas pierwszych - miejsce I zdobyli: Patrycją Rzeszuto i Dariusz Andrzejewski - uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, II miejsce: Weronika Mazur i Adrian Głogowski, także Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, III miejsce: Urszula Kucharska i Jakub Kuczyński - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim.

Nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do udziału w konkursie:
-Pani Jadwiga Jóźwiak - nauczyciel matematyki - ZSP Złocieniec,
-pani Danuta Stępień - nauczyciel matematyki - ZSP Kalisz Pomorski,
-pan Andrzej Pokrzywnicki - nauczyciel matematyki - ZSP Czaplinek
-pani Jolanta Jaworska - nauczyciel matematyki - ZSP Drawsko Pomorskie.
Nad prawidłowym przebiegiem imprezy czuwała pani dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim Lidia Borzymowska oraz pomysłodawczynie i organizatorki konkursu: nauczyciel matematyki Mariola Puchalska i nauczyciel języka angielskiego Lidia Bernad-Raby.

Wszystkim laureatom, uczestnikom i opiekunom składamy serdeczne podziękowania!

Odkrywamy historię dla dialogu

środa 08 marca 2017, wprowadził: Admin   

"Szkoła Dialogu" to program edukacyjny przygotowany i realizowany przez Fundację Forum Dialogu Między Narodami, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. W ramach programu młodzież pod kierunkiem trenerów Forum odkrywa historię przedwojennej ludności żydowskiej w swojej miejscowości oraz samodzielnie przygotowuje projekt, który ma na celu jej upamiętnienie.

W ubiegłym roku do programu dołączyli również uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Uroczyste podsumowanie w formie Gali Szkoły Dialogu, odbyło się 3 marca 2017 roku w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie. Spośród 40 szkół i 15 finalistów, III nagrodę otrzymał Zespół Szkół Ponadgimnazalnych w Drawsku Pomorskim. To duże wyróżnienie, patrząc na bogatą pracę innych szkół. Większość szkół prowadziła działania w centralnej i wschodniej części Polski. Więc na tej mapie Drawsko Pomorskie wyraźnie się wyróżniło, jako jedna z niewielu placówek z zachodniej Polski. W gronie zaproszonych gości znaleźli się ambasadorowie Izraela i Australii, Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar oraz Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Podkreślali, że efektem programu Szkoła Dialogu jest mnóstwo wspaniałych inicjatyw samodzielnie organizowanych przez uczniów. Powstają niezliczone blogi, filmy, foldery turystyczne, wystawy, piosenki czy tablice pamiątkowe. Uczniowie angażują mieszkańców swoich społeczności, włączając ich w swoje działania. Bogdan Borusewicz, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, powiedział: "To, co robicie, jest świetne. To, co robicie, ma wymiar i polski, ale także ma wymiar międzynarodowy. Z taką świetną młodzieżą warto przebywać, bo zarażacie waszymi inicjatywami i aktywnością"

Dlatego uczniowie liceum i technikum wraz z opiekunem Romualdem Kurzątkowskim uznali, że należy wrócić pamięcią to tych często trudnych chwil, przedwojennego Drawska. Nie chodziło tu o rywalizację i miejsce w konkursie, ale bardziej o zdobycie wiedzy i jej przekaz w wymiarze lokalnym. Wizyta w Warszawie stała się również okazją do odwiedzenia Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich "Polin" oraz poznania wielu zakątków stolicy.

galeria - Wojtek Dobrogojski

galeria - Darek Kawka

Spotkanie z ornitologami

piątek 03 marca 2017, wprowadził: Admin   

Mieliśmy dzisiaj przyjemność gościć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, zarówno przy ul. Połczyńskiej jak i Złocienieckiej, pasjonatów ornitologii: p. Janinę Woszczyńską i p. Mariusza Zarzyckiego, którzy odwiedzili naszą szkołę na zaproszenie p. Jerzego Hołowni.

Najpierw wysłuchaliśmy informacji na temat rezerwatu przyrody Beka. Jest to rezerwat ptasi znajdujący się nad Zatoką Pucką. Następnie opowiadający, p. Mariusz Zarzycki, zaprezentował zdjęcia jakie wykonał na terenie rezerwatu. Prezentacja wzbudziła w nas zachwyt dla wykonanej pracy, cierpliwości a przede wszystkim umiejętności uchwycenia otaczającego nas piękna przyrody. Jeden z uczniów miał okazję przebrać się w strój ornitologa i zaprezentować się przed całą grupą słuchaczy.

Na koniec spotkania p. Janina Woszczyńska opowiadała o pracy ornitologów w Stacji Ornitologicznej w Gdańsku, a w tle mogliśmy podziwiać zdjęcia ptaków przez nią wykonane.

"Poznaj swoje prawa w pracy"

piątek 03 marca 2017, wprowadził: Admin   

02.03.2017 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego w Szczecinie odbył się regionalny etap konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy". Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

W konkursie wzięło udział 46 uczniów z 23 szkół z całego województwa zachodniopomorskiego. Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązanie testu złożonego z 35 pytań z zakresu prawa pracy. Naszą szkołę reprezentowały Wiktoria Deptuła i Aleksandra Laskowska, uczennice drugiej klasy technikum żywienia i usług gastronomicznych.

Wyniki testów oceniała Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Szczecinie. Trzy pierwsze osoby zdobyły po 32 pkt. (dwie osoby ze Szczecina i Wałcza). Ola Laskowska zdobyła 4 miejsce uzyskując 31 pkt. (tak niewiele zabrakło).

Cała trójka laureatów etapu regionalnego będzie reprezentować Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie w konkursie na etapie centralnym, który zostanie zorganizowany w Warszawie przez Główny Inspektorat Pracy.

Licealiści w potyczkach językowych konkursu FOX 2017!

środa01 marca 2017, wprowadził: Admin   

Po raz kolejny uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim stanęli w szranki i konkury z językiem angielskim jako mocnym przeciwnikiem w XVII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskiego "FOX 2017", którego szkolny etap odbył się 28 lutego 2017r.

Organizatorzy tego konkursu stawiają na wszechstronną znajomość języka, dlatego tegoroczna edycja konkursu przygotowana przez Regionalne Stowarzyszenie Oświatowe "Kaganek" pod patronatem naukowym Instytutu Filologii Angielskiej UJ w Krakowie sprawdzała znajomość dwóch utworów literackich: "Upiora w operze" Gastona Leroux oraz "Burzy" Williama Szekspira, oraz zweryfikowała umiejętności językowe uczniów na poziomie średniozaawansowanym (intermediate) oraz wyższym średniozaawansowanym (upperintermediate).

Udział w konkursie wzięło 32 uczniów podzielonych na dwie kategorie wiekowe: klasa I "Lions" oraz klasa II i III "Eagles", a jego opiekunem jest p. Celina Link, nauczyciel języka angielskiego.

Wszystkim konkursowiczom życzymy powodzenia, a za dwa miesiące po ogłoszeniu wyników, samych miejsc na podium! Opiekun konkursu p. Celina Link nauczyciel języka angielskiego.

STUDNIÓWKA 2017

czwartek09 lutego 2017, wprowadził: Admin   

10.02.2017r. był dniem wyjątkowym dla uczniów klas III Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. W tym dniu tegoroczni maturzyści spotkali się wraz z dyrekcją szkoły, nauczycielami i rodzicami na balu studniówkowym.

Po oficjalnym rozpoczęciu przez uczniów głos zabrała Pani Lidia Borzymowska, dyrektor szkoły, życząc m.in. wszystkim wspaniałej zabawy. Wychowawcy i nauczyciele również przyłączyli się do życzeń.

Następnie maturzyści odtańczyli tradycyjnie poloneza. Kolejnym punktem były podziękowania od uczniów a następnie część artystyczna. Od wspólnego tańca nauczycieli z uczniami rozpoczęła się zabawa, która zakończyła się o godz. 3.00. Dziękujemy za udostępnienie zdjęć Panu Krzysztofowi Bednarkowi.

Natomiast uczniowie Technikum Hotelarskiego, Technikum Pojazdów Samochodowych i Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych 27 stycznia bawili się na balu studniówkowym w Ośrodeku Bukowiec.

Hotelarze rezerwują gimnazjalistów

czwartek09 lutego 2017, wprowadził: Admin   

09.02.2017r. rozpoczęły się zajęcia zachęcające gimnazjalistów do wybrania kierunku hotelarskiego w naszej szkole. Zostały one poprowadzone przez młodzież klasy 2 TH pod przewodnictwem nauczyciela zawodu Marioli Kaliszan-Karpińskiej. Uczniowie zaprezentowali walory zawodu, zapoznali klasę z rozszerzonym językiem angielskim z tajnikami naszej szkoły oraz poprowadzili quiz w języku angielskim, mający na celu przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących hotelarstwa. Uczniowie mieli możliwość obejrzenia Mannequin Challenge związanego z wykonywaniem zawodu hotelarza oraz krótkiego clipu z życia zawodowego klasy hotelarskiej.

Zajęcia te były pierwsze z cyklu spotkań rekrutacyjnych w zawodzie technik hotelarstwa. Następne odbędą się zaraz po feriach. Gimnazjaliści aktywnie uczestniczyli w zajęciach, a ich aktywność została nagrodzona słodkim upominkiem oraz ciekawą zakładką, stworzoną własnoręcznie przez uczniów klasy 2TH.

W ramach rekrutacji w marcu odbędzie się spotkanie z przedstawicielami hoteli najwyższych kategorii z Kołobrzegu mające na celu przedstawienie zawodu od strony pracy profesjonalistów.

Jak działa Sejm? - lekcja parlamentaryzmu

czwartek03 lutego 2017, wprowadził: Admin   

01 lutego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim gościliśmy posłankę na Sejm RP Panią Krystynę Sibińską, absolwentkę naszego Liceum. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas licealnych oraz technikalnych.

Pani poseł przedstawiła najważniejsze informacje o funkcjonowaniu polskiego parlamentu: zasady prawa wyborczego, progi wyborcze, okręgi wyborcze, kadencyjność, kluby parlamentarne, komisje sejmowe, organy sejmu. Opowiedziała o pracy w sejmie i stałych komisjach sejmowych, w których pracuje. Scharakteryzowała także zmiany, jakie zaszły w polskim prawie. Uczniowie dokładnie mogli zapoznać się z zasadami wyborów i głosowania nad ustawami.

Spotkanie dla uczniów jak również dla nauczycieli miało przebieg bardzo emocjonalny. Pani Poseł wspominała lata 80-te, w trakcie których była uczennicą drawskiego liceum.

"Lekcja parlamentaryzmu była okazją do rozmów z młodzieżą o ich aktywnym udziale w tworzeniu rzeczywistości wokół." - podsumowała spotkanie dyrektor ZSP p. Lidia Borzymowska

Na zakończenie p. Lidia Borzymowska serdecznie podziękowała Pani Poseł za spotkanie i zaproszenie nas do Parlamentu.

Kolejne spotkanie z kanadyjskimi żołnierzami

czwartek03 lutego 2017, wprowadził: Admin   

31 stycznia 2017 r. pod opieką pani Celiny Link uczniowie klasy IIa i Ib liceum wzięli udział w zajęciach, podczas których mieli okazję zapoznać się z kulturą i historią Kanady ale także ze specyfiką ćwiczeń i zajęć, jakie żołnierz armii kanadyjskiej wykonuje na co dzień oraz w ramach misji zagranicznych m.in. na drawskim poligonie. Kapitan Ward Lenz i jego towarzysz, Pouya Aliakbar przywieźli ze sobą typowe wyposażenie, które mają na sobie podczas ćwiczeń. Mogliśmy nie tylko je przymierzyć, ale również wykonać w nich różne ćwiczenia takie jak pompki, przysiady, a także podnoszenie się z ziemi z plecakiem ważącym 35 kilogramów.

Nasi uczniowie również przygotowali coś dla gości, którzy, m.in., zostali postawieni przed wyzwaniem wypowiedzenia kilku super trudnych słów w języku polskim, np. książka, chrząszcz czy pszczoła. Uczniowie sprawdzili również poziom wiedzy żołnierzy o kraju, w którym się właśnie znajdują oraz zaprezentowali mini przedstawienie, którego treścią była krótką legendę na temat powstania państwa polskiego. Na naszych gości czekał również wyśmienity poczęstunek, w postaci polskiego jadła, własnoręcznie pieczonych wypieków i słodkich lokalnych upominków.

Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich

czwartek03 lutego 2017, wprowadził: Admin   

1.02.2017r. młodzież klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych miała możliwość uczestniczyć w zajęciach z oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim st. asp. Agnieszką Waszczyk. Tematem spotkania była "Odpowiedzialność prawna i karna nieletnich". Celem spotkania było uświadomienie młodzieży skutków negatywnych zachowań w szkole i w środowisku lokalnym. Młodzież aktywnie uczestniczyła w spotkaniu i uzyskała informacje o zagrożeniach wynikających z nieodpowiednich zachowań.

W tym samym czasie klasy maturalne uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim mł. asp. Karol Cieślik przedstawił aspekty pozytywnego i negatywnego zachowania się uczestników ruchu drogowego w świetle funkcjonującego prawa.

Dziękujemy przedstawicielom Komedy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim za przeprowadzenie ciekawych zajęć profilaktycznych. Spotkania odbyły się w ramach zajęć profilaktycznych organizowanych przez pedagoga szkolnego.

Podsumowanie I półrocza

czwartek26 stycznia 2017, wprowadził: Admin   

W ostatnim tygodniu stycznia br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbyły się apele i spotkania z rodzicami, na których pani dyrektor Lidia Borzymowska podsumowała osiągnięcia uczniów w pierwszym semestrze. Wyróżniła klasy o najwyższej średniej w nauce, zachowaniu i frekwencji. W szczególny sposób wyróżniła uczniów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję. W dalszej części spotkań wskazała na liczne sukcesy uczniowskie w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

W ZSP najwyższą średnią uzyskali uczniowie:
24.01.2017 - w Gimnazjum dla Dorosłych: Karolina Sęczkowska, Małgorzata Olszewska oraz Joanna Mościńska.
25.01.2017 - Liceum Ogólnokształcącym: Maciej Kraska, Aleksandra Kaczmarek, Maciej Sadowski, Kamila Prabucka, Lena Kornaś, Zofia Zbożnik oraz Adriana Kałucka.
26.01.2017 - Technikum: Wiktoria Deptuła, Klaudia Zadrożna, Urszula Tyda, Alicja Borysiewicz oraz Filip Marek. W Zasadniczej Szkole Zawodowej - Zuzann Pasieka, Jagoda Mazur, Dawid Dziankowski, Klaudia Bartnik oraz Sara Olejnik.

Ponadto w trakcie spotkań zabrali głos przedstawiciele żandarmerii wojskowej oraz przedstawiciele Królewskiej Żandarmerii Holandii (Koninklijke Marechaussee), aby przypomnieć i podkreślić konieczność zachowania podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. W spotkaniach uczestniczyły przewodniczące Rady Rodziców panie: Jowita Ostrowska oraz Aleksandra Felińska. Na zakończenie pani dyrektor życzyła wszystkim udanego wypoczynku w czasie ferii zimowych oraz dużo zapału w zdobywania wiedzy.

Olimpijski tydzień

piątek20 stycznia 2017, wprowadził: Admin   

Uczennice klasy humanistycznej 3c w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, Malwina Jurczyk i Adriana Kałucka miały okazję przeżyć tydzień pełen historii. A to wszystko za sprawa udziału w eliminacjach okręgowych Olimpiady Historycznej w Szczecinie. Pierwszy etap polegał na napisaniu jednej pracy pisemnej z 6 tematów ustalonych przez Komitet Główny. W tej części eliminacji uczestniczyło ponad 60 uczniów z całego województwa zachodniopomorskiego Po wnikliwej ocenie komisji w gronie najwyżej ocenionych prac znalazły się także prace Malwiny i Adriany. Teraz trzeba, było spotkać się na trudnym i emocjonującym etapie ustnym. Po tej części Adriana Kałucka zdobyła IV miejsce w grupie 23 uczestników. To wszystko wymagało wielu godzin pracy, przeczytanych lektur i przemyśleń historycznych.

Noc biologów

piątek13 stycznia 2017, wprowadził: Admin   

13 stycznia 2017r. uczniowie klasy 3b LO w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim pod opieką pań Lidii Borzymowskiej, Iwony Kucharskiej i Doroty Kordalskiej po raz kolejny wzięli udział w "Nocy biologów " organizowanej przez Wydział Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Podczas pobytu na uczelni uczniowie mogli wziąć udział w wykładach i prelekcjach: "Płeć człowieka - ewolucyjne spojrzenie na różnice w zachowaniu między mężczyznami a kobietami", "Magiczne pieśni wielorybów" ( było to omówienie niektórych gatunków waleni, na bazie wspólnych badań w programie Whale FM); oraz warsztatach: "Zdrowo przyprawione" (przedstawienie wielu roślin przyprawowych i ich właściwości nie tylko kulinarnych a także praktyczne rozpoznawanie znanych i mniej używanych przypraw) oraz "Mamo jakieś robaki chodzą po kuchni! Czy one mogą mnie zjeść?"(był to przegląd grup i gatunków owadów występujących w najbliższym otoczeniu człowieka - w mieszkaniach, na ubraniach, w ogrodach).

W czasie przerwy między wykładami sporym zainteresowaniem cieszył się pokaz kilkunastu gatunków żywych owadów i pajęczaków tropikalnych w terrariach (modliszek, ptaszników, liśćców) oraz ekspozycja kilku zaaranżowanych pojemników prezentujących rośliny owadożerne ukazujących bogactwo tej grupy roślin.

Przedstawiciele wojsk kanadyjskich w ZSP

piątek13 stycznia 2017, wprowadził: Admin   

11.01.2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zagościli przedstawiciele wojsk kanadyjskich w celu ustalenia tematyki i harmonogramu kolejnych zajęć języka angielskiego w ramach wymiany kulturowej. W zajęciach języka angielskiego z udziałem native speakerów uczestniczyć będą uczniowie liceum ogólnokształcącego oraz technikum. Podczas pierwszej wizyty nasi goście mieli okazję zwiedzić placówkę oraz spotkać się z młodzieżą i kadrą pedagogiczną.

Serdecznie dziękujemy kapitanowi Ward Lentz za podjęcie współpracy z naszą placówką i oczekujemy na kolejną wizytę.

Kolejna sesja egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

piątek13 stycznia 2017, wprowadził: Admin   

W dniach 09.01.2017r. i 12.01.2017r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbywały się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Egzamin przeprowadzony był w dwóch etapach: pisemnym i praktycznym. Część pisemna trwała 60 min i składała się z testu sprawdzającego wiadomości i umiejętności z wybranego przez siebie zawodu. Etap praktyczny trwał 120/150 min i polegał na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego sprawdzającego, co absolwent szkoły umie zrobić w swoim wyuczonym zawodzie. Sposób sprawdzenia tych umiejętności jest różny i zależy od specyfiki zawodu.

Do sesji egzaminacyjnej styczeń- luty 2017r. przystąpiło łącznie 62 uczniów (etap pisemny) oraz 53 uczniów (etap praktyczny) w zawodach: technik pojazdów samochodowych - kwalifikacja M.42 oraz M. 18, technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15, technik hotelarstwa- kwalifikacja T.12.

Nauczyciele i uczniowie zgodnie twierdzą, że egzaminy zawodowe są trudniejsze niż matura, żeby zdać, trzeba odpowiedzieć aż na 75 procent pytań. Wyniki egzaminu zostaną ogłoszone dnia 31 marca 2017r.

Tytuł Laureata Nasz!

czwartek12 stycznia 2017, wprowadził: Admin   

5 stycznia 2017r. w Centrum Kultury w Drawsku Pom. odbyły się eliminacje miejsko-gminne do "II Powiatowego Przeglądu Jasełek i Widowisk Kolędniczych, Kolęd i Pastorałek 2017".

W eliminacjach wzięli udział uczniowie Liceum w ZSP w Drawsku Pom: Laura Sobieraj, Maciej Sadowski, Zofia Zbożnik, Lena Kornaś i Magdalena Darska. Tytuł laureata i awans do etapu powiatowego uzyskali Laura Sobieraj i Maciej Sadowski za piosenkę "Wiglijna Pastorałka". II etap konkursu odbędzie się już 21 stycznia. Uczniów przygotował p. Jerzy Hołownia.

MAGICZNY CZAS ŚWIĄT.

środa21 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Co roku w ten grudniowy magiczny czas dyrekcja, nauczyciele i młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim spotykają się na świątecznych apelach. Tak było i tym razem. Uczniowie przygotowali inscenizacje, w których zwrócili uwagę na to, jak ważny jest świat wartości, jak bezcenna jest rodzina. Święta to czas, w którym warto na chwilę się zatrzymać i dać siebie bliskim.

Na zakończenie Dyrektor ZSP pani Lidia Borzymowska i panie Wicedyrektor Małgorzata Jasyk i Iwona Kucharska złożyły wszystkim życzenia pięknych, spokojnych Świąt spędzonych w gronie rodziny i bliskich.

Apele przygotowały: p. Sylwia Tomaszewska z kl. 2b oraz p. Alina Kraska z kl. 3TOR/TS.

Boże Narodzenie w poezji

środa21 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

W ramach działań projektu edukacyjnego "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem", w technikum i szkole zawodowej, zorganizowano akcję - BOŻE NARODZENIE W POEZJI. Na świąteczne spotkania klasowe przygotowano wiersze traktujące o Bożym Narodzeniu, choince, ciepłej domowej atmosferze i wzruszeniach towarzyszących składaniu życzeń. Celem akcji było pokazanie młodzieży, że poezja to nie tylko trudne do interpretacji strofy, ale też codzienność, święta, prostota i możliwość odkrycia w niej niemal wszystkich interesujących nas tematów .

Opiekun akcji - bibliotekarz: p. Joanna Jedynak

Liceum czyta Dickensa przy choince

środa21 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Przy ustrojonej choince , w świątecznej atmosferze młodzież klasy pierwszej Liceum Ogólnokształcącego na wolnych lekcjach wspólnie czyta "Opowieść wigilijną" Karola Dickensa.

W spotkaniach chętnie bierze udział wicedyrektor Szkoły Pani Iwona Kucharska, a innym razem przewodnicząca Rady Rodziców Liceum Pani Jowita Ostrowska. Organizatorem spotkań jest biblioteka szkolna.

Celem spotkań jest zachęcenie młodzieży do czytania książek , a także kreowanie przedświątecznego nastroju w szkole.

XVI edycja Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

poniedziałek19 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

W ubiegły piątek 16.12.2016r. pięcioro uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim: Bartosz Czekawy, Piotr Kucharski, Arkadiusz Peciukonis, Natalia Wesołowska i Justyna Wiśniewska reprezentowali Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, podczas XVI edycji Powiatowej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Uczniowie zmierzyli się z zadaniami testowymi jedno- i wielokrotnego wyboru dotyczącymi katastrof ekologicznych, ich wpływu na środowisko, zagrożeń ekologicznych, szkód w środowisku i ich zapobieganiu. Uczniowie drużynowo zdobyli II miejsce.

Opiekunem merytorycznym jest nauczycielka biologii w ZSP p. Iwona Kucharska.

Spotkanie z przedstawicielem PUP w Drawsku Pomorskim

środa14 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

14.12.2016r. odbyło się spotkanie młodzieży klasy maturalnej z doradcą zawodowym, pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pom. p. Teresą Janiszak. Podczas spotkania został przekazany uczniom barometr zawodów 2016r., wskazujący zawody deficytowe, występujące w normie oraz nadwyżkę wśród niektórych zawodów. Prowadząca przedstawiła przyszłym pracownikom oferty pracy na naszym rynku lokalnym oraz rynku wojewódzkim z zaznaczeniem dużej atrakcyjności zawodu hotelarza. Poinstruowała ich, jak rozmawiać z przyszłym pracodawcą podczas rozmowy o pracę. Ponadto zaprosiła uczniów, po ukończeniu szkoły do skorzystania z ofert PUP, mających na celu bezzwrotne dofinansowanie rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej, czy dofinansowanie na start w pierwszej pracy zawodowej.

Spotkanie było zorganizowane w ramach programu profilaktycznego: "Młodość z pasją bez nałogów". Organizatorami spotkania były: p. Beata Kucharczyk i p. Mariola Kaliszan-Karpińska.

STYPENDIUM PREZESA RADY MINISTRÓW

środa14 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

13.12.2016 r. dwójce uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim: Klaudii Zadrożnej - uczennicy IV klasy Technikum i Maciejowi Krasce uczniowi klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. I Armii Wojska Polskiego zostały wręczone dyplomy potwierdzające otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku 2016/2017.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół średnich. Może je otrzymać jeden - najlepszy uczeń w danej szkole, który uzyskał najwyższą średnią ocen i promocję z wyróżnieniem albo uczeń o wybitnych, wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach, poświadczonych ocenami celującymi w jakiejś dziedzinie wiedzy i mający co najmniej oceny dobre z pozostałych przedmiotów.

Aktu wręczenia dokonał Zachodniopomorski Wicekurator Oświaty pana Robert Stępień oraz pogratulował uczniom dotychczasowych osiągnięć i życzył dalszych sukcesów. Uroczystość odbyła się w delegaturze KO w Koszalinie.

GRATULUJEMY NASZYM STYPENDYSTOM.

Po raz kolejny sukces Oli Kaczmarek!

środa14 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

W dniach od 10 października do 20 listopada 2016r uczennica naszego zespołu szkół Ola Kaczmarek wzięła po raz kolejny udział w pierwszym ogólnopolskim etapie konkursu wiedzy o Stanach Zjednoczonych "Know America 2017". Aby zakwalifikować się do drugiego etapu konkursu, Ola rozwiązała super trudny i podchwytliwy quiz wiedzy o USA uwzględniający zagadnienia poświęcone m.in. gospodarce, przemianom społecznym, historii i kulturze Stanów Zjednoczonych.

Wypełniony test został poddany ocenie jury składającego się m.in. z pracowników Ambasady USA w Polsce i wyłonił z ponad tysiąca uczestników 62 osoby, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu konkursu. Nasza Ola ulokowała się na 23 miejscu!

Teraz przed Olą napisanie i przesłanie do 15 stycznia 2017 r. eseju na jeden z zaproponowanych przez organizatorów konkursu tematów. Nie mamy żadnych obaw, przecież w zeszłym roku Ola napisała esej o Jamesie Deanie, który otrzymał równie wysokie noty i zapewnił jej miejsce w ścisłym finale. Z pewnością tak będzie i tym razem.

Opiekun konkursu, nauczyciel języka angielskiego p.Celina Link

XI Szczeciński Konkurs Piosenki Turystycznej
i Poezji Śpiewanej

środa14 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Kolejny "Szczeciński Konkurs Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej" za nami. Młodzież Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Drawsku Pomorskim znalazła się - wzorem lat ubiegłych - w gronie laureatów. Zespół w składzie: Zofia Zbożnik, Magdalena Darska, Wiktor Wiski, śpiewając, "Testament poety", piosenkę skomponowaną przez Darka Czarnego do wiersza Adama Ziemianina oraz "Mam dość", do słów Aleksandry Bacińskiej i Jacka Małeckiego, muzyki Jacka Małeckiego, oczarował jurorów. Jury w składzie: Marek Kuc, Dimitris Dymitriadis, Marek Cofta oraz laureat X Szczecińskiego Konkursu Piosenki Turystycznej i Poezji Śpiewanej - Maciej Sadowski - przyznało pierwsze miejsce w konkursie zespołowi z Drawska: Zofii Zbożnik - wokal, Magdalenie Darskiej - akompaniament, Wiktorowi Wiskiemu - wokal.

Opiekunem artystycznym grupy był Pan Jerzy Hołownia. Serdecznie gratulujemy laureatom.

Młodość z pasją bez nałogów

środa14 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

12 grudnia 2016 r. uczniowie klas 1 Dh i 2 Dsh uczestniczyli aktywnie w spotkaniu profilaktycznym prowadzonym przez pracowników Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drawsku Pom. p. dyrektor Wiolettę Kubik i pedagog p. Zofię Lisowską.

Spotkanie było kontynuacją tematyki związanej z profilaktyką uzależnień. Uczniowie obejrzeli oparty na faktach film "Nie zamykaj oczu - piłem, brałem". Konsekwencją problemów rodzinnych, niezrozumienia i braku poczucia bezpieczeństwa jest próba szukania ucieczki głównego bohatera w złudny świat narkotyków. Terapia i problemy zdrowotne młodego człowieka to rezultat wcześniejszych eksperymentów z narkotykami. Film był dokumentem obrazującym funkcjonowanie mechanizmów uzależnień. Dyskusja po projekcji filmu świadczyła o znajomości problematyki uzależnień przez uczniów.

Na zakończenie uczniowie mogli sprawdzić swoją wiedzę wypełniając karty testu znajomości dotyczącej alkoholu oraz stereotypów funkcjonujących w społeczeństwie o używkach.

Spotkanie przygotowały koordynatorzy programu profilaktycznego "Młodość z pasją bez nałogów"- p. Mariola Kaliszan- Karpińska, p. Beata Kucharczyk

Konkursy zawodowe w Technikum Hotelarskim

środa07 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Pomyślnie zakończyły się jesienne zmagania hotelarzy w konkurencjach zawodowych w trzech dyscyplinach. Uczniowie Technikum prezentowali swoje profesjonalne umiejętności w zakresie pasji zawodowych w obiektywie aparatu fotograficznego, baristyki oraz przygotowania oferty hotelowej Hotelu Marzeń.

Największą kreatywnością w propozycji podania i parzenia kawy oraz herbaty, jak również znajomością technik obsługi gości wykazały się:
Klaudia Iwańska- kl. 2TH
Klaudia Kalita - kl. 2 TH
Aleksandra Stympin - 2 TH
Najlepsze oferty Hotelu Marzeń, które zachwyciły atrakcyjnością usług i perfekcyjnym opracowaniem wykonali:
1 miejsce Klaudia Iwańska - kl. 2 TH
2 miejsce Aleksandra Wolińska - kl. 2TH
3 miejsce Maciej Rębeliński - kl. 2 TH
Wyróżnione fotografie obrazujące pasje zawodowe adeptów hotelarstwa przedstawiły:
1 miejsce Weronika Domańska i Angelik Łuczko - kl. 4 TH
2 miejsce Klaudia Iwańska - kl. 2TH

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się z udziałem dyrektor szkoły pani Lidii Borzymowskiej oraz organizatorów konkursów Beaty Kucharczyk oraz Marioli Kaliszan-Karpińskiej. Młodzież biorąca udział w konkurencjach zawodowych ma nie tylko okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności zdobyte w szkole w warunkach sprzyjających integracji uczniów, jak również spędzić miło czas, a jej wspomnienia pozostaną na długo w pamięci. Konkursy odbyły się w ramach programu profilaktycznego "Młodość z pasją bez nałogów".

Hotelarskie Konkursy Zawodowe

środa07 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Na przełomie listopada i grudnia odbyły się konkursy zawodowe dla uczniów szkoły zawodowej uczących się w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej. Uczniowie wykazywali się swoją wiedzą i mogli pochwalić się swoimi umiejętnościami w dwóch konkurencjach - przygotowanie hotelowej wstawki dla gościa VIP oraz sporządzenie karty menu i nakrycie stołu do wybranych potraw.

Największą kreatywnością w komponowaniu wstawek dla specjalnych gości wykazali się:
I miejsce - Kamila Woźniak kl. 2Dh
II miejsce - Lidia Gierczyńska kl. 1Dh
III miejsce - Damian Stasiak kl. 2 Dh
W przygotowaniu karty menu i perfekcyjnym nakryciu stołu konsumenckiego najlepsi byli:
I miejsce - Damian Stasiak kl. 2Dh
II miejsce - Paulina Michota kl. 1 Dh
III miejsce - Dawid Dziankowski i Dawid Chyliński kl. 2Dh
Najpiękniejszą kartę menu wykonała Sara Olejnik.

Wymienionym uczniom gratulowała oraz wręczyła dyplomy i nagrody rzeczowe Dyrektor szkoły p. Lidia Borzymowska oraz organizatorzy konkursów p. Mariola Kaliszan - Karpińska i p. Beata Kucharczyk. Konkursy zawodowe były zorganizowane w ramach programu profilaktycznego "Młodość z pasją bez nałogów".

Mannequin Challenge

środa07 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Technikum w ZSP w Drawsku Pomorskim rozpoczyna rekrutację w nietypowy sposób. Uczniowie promują swoje kierunki w formie filmów Mannequin Challenge. Młodzież miała okazję wykazać się kreatywnością, przy okazji świetnie się bawiąc. Wyzwanie chętnie podjęli również nauczyciele.

Akcję wymyśliły i przeprowadziły panie Joanna Pedrycz i Alina Kraska.

Czas próbnych egzaminów maturalnych

środa07 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

ZSP w Drawsku Pomorskim dokłada wszelkich starań, aby uczniowie mogli przygotować się w najwyższym stopniu do majowych egzaminów maturalnych.

W związku z tym od poniedziałku - 5 grudnia br., przez kolejne dni, odbywają się próbne egzaminy maturalne: z języka polskiego, matematyki i języka obcego - na poziomie podstawowym oraz wybranych przedmiotów na poziomie rozszerzonym.

W liceum do egzaminu podeszło 86 trzecioklasistów, natomiast w technikum 37 czwartoklasistów.

Nauczyciele opracowali arkusze maturalne zgodnie z procedurami. Po sprawdzeniu wyniki zostaną przeanalizowane, przedstawione uczniom, a także posłużą jako wskazówki do planowania dalszej pracy.

Drawska młodzież na dorocznym jarmarku bożonarodzeniowym w Bad Bramstedt

środa07 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Trzynaścioro uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wraz z opiekunkami Dorotą Kordalską oraz Magdaleną Skubiszyńską przebywało w dniach 2-5.12.2012 w zaprzyjaźnionym mieście Bad Bramstedt na dorocznym jarmarku bożonarodzeniowym.

Powoli stało się już tradycją, że burmistrz niemieckiego miasta pan Hans-Jürgen Kütbach zaprasza drawskich uczniów na to lokalne wydarzenie. W czasie jarmarku młodzież ma okazję pokazywać polską tradycję kolędowania , prezentowania i sprzedaży własnych wyrobów ( pierniki, ciasteczka, kartki świąteczne, bombki, gwiazdki ,stroiki, przetwory…).

Dla młodzieży to doskonała okazja do ćwiczenia swoich umiejętności językowych oraz dawka niezapomnianych przeżyć. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży i kolędowania przeznaczane zostają na cele szkolne oraz wymianę młodzieży.

Koszty związane z pobytem młodzieży wraz z opiekunem w Bad Bramstedt pokrył Burmistrz miasta Bad Bramstedt pan Hans-Jürgen Kütbach, natomiast koszt transportu Starosta Drawski Pan Stanisłąw Kuczyński oraz Burmistrz Drawska Pomorskiego Pan Zbigniew Ptak. Bezcenną pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu jarmarku okazała pani Agata Schuster - doradca Burmistrza miasta Bad Bramstedt ds. współpracy między naszymi miastami. Serdecznie dziękujemy.

Młodzież z Drawska w Teatrze Współczesnym
i "teatrze wysokich napięć"

środa07 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

01.12.2016 r. młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wybrała się na wycieczkę edukacyjną do Szczecina, zorganizowaną przez polonistkę p. Marlenę Otłowską. Uczniowie mogli połączyć zainteresowania z różnych dziedzin - pasję teatralną oraz wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych.

W ramach projektu "MIASTO NAUKI", zorganizowanego przez szczecińskich naukowców w Muzeum Narodowym, wzięliśmy udział w "wybuchowej lekcji" z wykorzystaniem najmocniejszych w Polsce urządzeń elektrycznych. Zobaczyliśmy Cewkę Tesli, Generator Van de Graaffa i prawie dwumetrowe pioruny "tańczące" do muzyki filmowej. Ponadto młodzież aktywnie uczestniczyła w pokazie z wykorzystaniem dwóch skrajnych substancji: zimnego - ciekłego azotu (-200 stopni Celsjusza) i metanu (prawie 2000 stopni Celsjusza). Były wybuchy, eksplozje dymu i piany, zamrażanie, podpalanie oraz "mierzenie uczuć" termometrem miłości. Okazało się, że dzięki widowiskowym eksperymentom łatwiej zrozumieć podstawowe pojęcie dotyczące ciepła.

Z kolei w Teatrze Współczesnym uczniowie mieli przyjemność zapoznać się z jedną z ostatnich sztuk W. Szekspira pt. "Burza" w interpretacji Anny Augustynowicz. W tej niezwykle baśniowej sztuce autora ze Stratfordu mogliśmy dostrzec gorzką tragikomedię o współczesnej cywilizacji, która w swej wymowie kojarzyła się z tematem uchodźców - największą tragedią naszych czasów. Inne ponadczasowe kwestie, które ze sceny prowokowały do refleksji, to obalenie prawowitego władcy, marzenie o odzyskaniu świetności, niebezpieczeństwo utraty cywilizacji i powrotu do barbarzyństwa, zgubne skutki namiętności a także autotematyczne wyznanie o potrzebie stwarzania teatru. Sztuka nie należała do łatwych w odbiorze, ale na pewno pozostawiła w pamięci najbardziej wyraziste dialogi aktorów, "mocne" sceny i ciekawe rozwiązania scenograficzne Anny Augustynowicz.

W ten niezwykły wieczór pierwszego dnia grudnia udało nam się połączyć humanistyczne wartości teatru elżbietańskiego z wybuchowymi eksperymentami alchemika. Zaspokoiliśmy odmienne potrzeby i nasyciliśmy różne zmysły!

Wolontariusze wzięli udział w zabawie mikołajkowej

czwartek01 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

01.12.2016 r. uczniowie naszej szkoły, wraz z opiekunkami, wzięli udział w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez Zespół Placówek Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie, oddział w Drawsku Pomorskim przy ul. Seminaryjnej 2.

Wolontariusze, poprzebierani w mikołajkowe stroje, tańczyli z podopiecznymi ośrodka, pomagali w sprawach organizacyjnych, uczestniczyli w grach edukacyjnych, zachęcali nieśmiałe dzieci do udziału w zabawie.

Atmosfera była cudowna (przy muzyce granej na żywo), wszędzie widać było roześmiane dziecięce buźki. Nasi wolontariusze okazali się osobami gotowymi do podejmowania nowych wyzwań, bezinteresownymi, obowiązkowymi, kreatywnymi, a jednocześnie wychodzącymi z inicjatywą. Docenianie innych nie polega tylko na uroczystych pochwałach przy okazji wielkich sukcesów, ale przede wszystkim na codziennym dostrzeganiu drobiazgów i wkładanego poświęcenia. Niekiedy ważniejsze jest obdarzenie kogoś swoim czasem i uwagą, danie do zrozumienia, że jest osobą ważną i potrzebną.Wśród wolontariuszy znaleźli się: Ania Bacic, Klaudia Mendel, Ewelina Mendel, Weronika Cichocka, Anita Sauter i Nikola Filip z technikum oraz Oliwia Szyszczakiewicz, Kamila Balcer i Dawid Hańczak z LO. Uczniowie ZSP z przyjemnością będą kontynuowali współpracę z Ośrodkiem.

Opiekunami podczas zabawy były: pani Ewelina Majewska i pani Joanna Pieńkos.

POTĘGA UMYSŁU NASZĄ POTĘGĄ!

czwartek01 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Dziś w naszej szkole, podczas Tygodnia Zdrowia i Urody, obył się Dzień Aktywności Umysłowej.

Uczniowie klasy IIIa: Angelika Dudek, Maciej Sadowski, Dominik Zieleniewicz i Aleksander Rogalski wraz z wychowawcą p. Celiną Link przygotowali serię zadań dla uczniów naszej szkoły, które miały zaktywizować ich pod względem umysłowym. Oczywiście najlepsze pod tym względem są gry i zabawy, które bawiąc uczą. Zatem podczas długiej przerwy mogliśmy zagrać w Scrabble, wziąć udział w pasjonujących rozgrywkach w Jengę, rozwiązać super trudną krzyżówkę czy sudoku. Niektórzy z nas bawili się również w Sherlocka Holmes'a i szukali w szkole ukrytych "skarbów", które okazały się być serią zagadek o różnej trudności, ułożonych w formie łańcucha: poprawna odpowiedź = wskazówka do następnego zadania.

Ponadto przygotowano 12 ciekawostek dotyczących naszego mózgu, o których mogliśmy przeczytać w naszym szkolnym holu. Dziękujemy wszystkim za wspólną zabawę! Wyniki rozgrywek ogłoszone zostaną w dniu jutrzejszym podczas apelu podsumowującego całą akcję.

Niech potęga umysłu będzie z wami!

Lekcje z ZUS

czwartek01 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w projekcie dla szkół ponadgimnazjalnych pt. "Lekcje z ZUS". Jest to projekt autorski ZUS, który zrodził się z potrzeby budowy świadomości młodego pokolenia Polaków, w tak ważnym aspekcie ich przyszłego życia, jakim są ubezpieczenia społeczne. Dziś, niestety, niewielu młodych Polaków zdaje sobie sprawę z tego, czym są ubezpieczenia społeczne i czym skutkuje decyzja o wykluczeniu się z tych ubezpieczeń. "Lekcje z ZUS" mają za zadanie kształtować świadomość młodzieży, ucząc przy tym zasady solidaryzmu społecznego, a ponadto dawać praktyczną wiedzę przyszłym przedsiębiorcom.

Na przełomie października i listopada na lekcjach podstaw przedsiębiorczości w klasie 1 a/b przeprowadzone zostały cztery jednostki lekcyjne: "Świadomy zawsze ubezpieczony", "Płacisz i masz, czyli co Ci się należy, gdy płacisz składki", "Emerytura - twoja przyszłość w Twoich rękach", "e-ZUS, czyli firma pod ręką".

29 listopada odbył się I etap Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Ponieważ nie wyłoniono 3-osobowego zespołu, który być może będzie reprezentował szkołę w II etapie Olimpiady, z uwagi na remis między uczniami, 12 grudnia odbędzie się dogrywka. Trzymajcie kciuki!!!

Wojewódzki finał XXII Konkursu "Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie"

czwartek01 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

30 listopada 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie odbył się wojewódzki finał XXII Konkursu "Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie". Współorganizatorami konkursu są Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie oraz Zachodniopomorska Izba Rolnicza.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród młodzieży wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczeń społecznych oraz udzielania pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia.

Na etapie wojewódzkim konkurs składa się z dwóch części - półfinału, obejmującego część praktyczną oraz test pisemny, w którym udział biorą wszyscy uczestnicy oraz finału, do którego awansuje najlepszych sześciu uczniów.

W finale udział wzięło trzydziestu trzech uczestników reprezentujących 11 szkół całego województwa zachodniopomorskiego (Bonin, Benice, Gryfice, Pyrzyce, Sławno, Stargard Szczeciński, Szczecin Zdroje, Szczecinek, Świdwin). Wszyscy uczestnicy wykazali się doskonałą wiedzą teoretyczną odpowiadając na pytania testowe oraz praktyczną, odnajdując niezgodności z wymaganiami BHP na ocenianych stanowiskach.

Naszą szkołę reprezentowali Aleksandra Laskowska, Wiktoria Deptuła i Michał Zwindowski. Drużynowo uczniowie zajęli II miejsce, przegrywając jedynie z gospodarzami, indywidualnie Ola Laskowska zajęła IV miejsce. Opiekunem drużyny był p. Zbigniew Juchnik nauczyciel przedmiotów zawodowych.

Hotelarze zdawali próbny egzamin zawodowy z kwalifikacji T.12.

czwartek01 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

30.11.2016r. w klasie IV Technikum w zawodzie technik hotelarstwa został przeprowadzony egzamin z kwalifikacji związanej z obsługą gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Egzamin składa się z części pisemnej oraz z części praktycznej. W tym dniu odbył się egzamin w części pisemnej, zdający mieli do rozwiązania 40 zadań w teście jednokrotnego wyboru. Natomiast wykonywanie zadań egzaminacyjnych w części praktycznej odbywa się regularnie, co dwa tygodnie od początku roku szkolnego, na zajęciach z technik pracy w hotelarstwie. Zadanie praktyczne polega na wypełnieniu dokumentacji związanej z obsługą gości w obiekcie hotelarskim.

Za zdającymi próba., a teraz czekamy na właściwy egzamin, który zbliża się wielkimi krokami, odbędzie się już w styczniu 2017r. Życzymy zdającym POWODZENIA!!!

1 grudnia Światowy Dzień AIDS

czwartek01 grudnia 2016, wprowadził: Admin   

Na świecie żyje z HIV blisko 37 mln osób. To liczba zbliżona do liczebności populacji Polski. Światowy Dzień AIDS, obchodzony 1 grudnia, został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1988 roku, by zwrócić uwagę świata na problemy wynikające z epidemii HIV/AIDS. Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest Czerwona Kokardka - nieodłączny element obchodów Światowego Dnia AIDS. Symbolizuje ona solidarność z osobami żyjącymi z HIV, chorymi na AIDS oraz ich rodzinami i przyjaciółmi. Czerwony kolor symbolizuje krew i miłość, a kształt kokardki -odwrócone "V" (od ang. victory) przypomina, że jeszcze nie pokonaliśmy wirusa. Obecność Kokardki w sferze publicznej podczas obchodów Światowego Dnia AIDS oznacza , że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem. Epidemia HIV to problem wciąż aktualny. Warto działać na rzecz jego rozwiązania także przez pozostałe dni w roku - poznając i upowszechniając informacje na temat HIV/AIDS, sposobów ograniczania ryzyka zakażenia, testując się w kierunku HIV, działając bez uprzedzeń w życiu prywatnym i zawodowym oraz solidaryzując się z osobami, które cierpią z tego powodu.

Tegoroczne hasło UNAIDS, ONZ-owskiego programu na rzecz walki z epidemią, brzmi: (w wolnym tłumaczeniu) "Ręce w górę za profilaktyką HIV" ("Hands up for HIVprevention").

Po trzydziestu latach od wykrycia w Polsce pierwszego zakażenia szacuje się, że nawet 35 tys. osób żyje z HIV, a blisko co druga o tym nie wie i może nieświadomie zakażać. Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny od wdrożenia badań w 1985 r. do 31 sierpnia 2016 r. zakażenie HIV stwierdzono u 20.756 osób, odnotowano 3.408 zachorowań na AIDS, a 1.348 chorych zmarło.

Uczniowie klasy I D ZSZ na zajęciach z p.Lidią Bernad-Raby stworzyli plakaty symbolizujące Światowy Dzień AIDS. Na szkolnych korytarzach oraz w gabinetach pedagogów dostępne są ulotki informacyjne na temat HIV/AIDS.

W przypadku pytań i wątpliwości masz do dyspozycji:
Telefon Zaufania HIV/AIDS: 801 888 448
Poradnię internetową HIV/AIDS: www.aids.gov.pl

Drawski Przegląd Artystycznych Form Profilaktycznych

środa30 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Już po raz ósmy uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wzięli udział w Drawskim Przeglądzie Artystycznych Form Profilaktycznych. Spotkanie odbyło się 29 listopada 2016 r. w Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim. Celem przeglądu jest popularyzacja twórczej aktywizacji i edukacji młodzieży w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz rozwijanie wyobraźni i wrażliwości, inspirowanie środowiska szkolnego do działań w zakresie profilaktyki uzależnień i aspołecznych zachowań poprzez formy aktywne i twórcze, uświadamianie młodych ludzi w zakresie zagrożeń współczesnego świata (nałogi, przemoc, cyberprzemoc, sekty, prostytucja, handel ludźmi, kradzieże).

Laureatami z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych zostali:
I miejsce w kategorii spektakl teatralny profilaktyczny zdobyli uczniowie klasy 3c z Liceum Ogólnokształcącego w ZSP w Drawsku Pom. Młodzież zaprezentowała spektakl pt. "Spisek".
W kategorii plakat profilaktyczny:
I miejsce : Ewa Waszkiewicz z klasy I Technikum Organizacji Reklamy w ZSP w Drawsku Pom za plakat "W klatce",
III miejsce: Paulina Sakuta z klasy 2a Liceum Ogólnokształcące w ZSP w Drawsku Pom za plakat "Nałóg zniewala".
Wyróżnienia otrzymały uczennice: Weronika Domańska kl. IV Technikum Hotelarskie w ZSP w Drawsku Pom. za plakat "Blizny nie znikną. Nie warto!" i Wiktoria Deptuła kl. II Technikum Żywienia w ZSP w Drawsku Pom. za dwa plakaty " Tatusiu nie pij tyle" i "Nie bierz!".
Podziękowania otrzymali pozostali uczestnicy przeglądu: Sara Olejnik kl. 1D ZSZ za plakat "Uzależnienia", Kamila Prabucka 2a LO , Kaja Kiedrowska 2b LO, Michał Lewandowski 2a LO za plakat "Kwestia czasu".

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za inwencję twórczą oraz zaangażowanie młodzieży w działalność profilaktyczną naszego zespołu!

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY

środa30 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Trwający rok szkolny 2016/2017 będzie szczególnie ważny dla uczniów trzecich klas gimnazjum. Już w kwietniu napiszą oni egzamin gimnazjalny, którego wyniki będą decydować o ich dalszej edukacji. To pierwszy tak ważny test w życiu każdego ucznia, dlatego też w Gimnazjum dla Dorosłych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim rozpoczął się próbny egzamin gimnazjalny.

We wtorek 29.11.2016 roku, uczniowie pisali próbny egzamin z części humanistycznej. Początek próbnego egzaminu gimnazjalnego z historii i wiedzy o społeczeństwie miał miejsce o godz. 8, a na rozwiązanie zadań z arkusza przeznaczono 60 minut. O godzinie 10 rozpoczął się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego, na którego napisanie uczniowie mogli poświęcić maksymalnie 90 minut. Przez kolejne dni młodzież będzie się zmagać z matematyką i z przedmiotami przyrodniczymi: biologią, chemią, fizyką i geografią, a trzeciego dnia wszyscy uczniowie napiszą godzinny test z języka obcego nowożytnego.

Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego ?nowożytnego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. W arkuszu egzaminacyjnym ?z języka polskiego, matematyki i języka obcego na poziomie rozszerzonym oprócz zadań ?zamkniętych znajdują się również zadania otwarte.

Testu gimnazjalnego nie da się nie zdać, jednak ma on duży wpływ na to, do jakiej szkoły trafi uczeń po zakończeniu gimnazjum. Placówki ponadgimnazjalne biorą pod uwagę rezultat, jaki uczeń uzyska na teście i na tej podstawie przyjmują nowych uczniów.

O wynikach próbnego egzaminu gimnazjalnego uczniowie dowiedzą się wkrótce po zakończeniu egzaminu. Jego wyniki pozwolą nauczycielom, uczniom jak i ich rodzicom ocenić poziom wiedzy oraz są wskazówką do dalszej pracy.

ŻYJMY ZDROWO - JEDZMY ZDROWO

wtorek, 29 listopada 2016, wprowadził: Admin   

W ramach tygodnia poświęconego zdrowiu i urodzie odbywającego się w LO W Drawsku Pomorskim 28 listopada cała wzięła udział w dniu poświęconym zdrowemu odżywianiu się. W holu szkoły ukazała się gazetka informująca jak bardzo kaloryczne jest jedzenie w fast foodach oraz ile zajmuje spalenie tych pustych kalorii.

Jury w składzie: pani wicedyrektor Iwona Kucharska, pan Jerzy Hołownia oraz pan Andrzej Pedrycz oceniało skład menu, sposób przygotowania oraz prezentacji. Wszystkie klasy przygotowały urozmaicone menu z uwzględnieniem zasad komponowania zdrowego posiłku. Pośród mnóstwa owoców i warzyw znalazły się również sałatka z komosy ryżowej z suszonymi pomidorami i serem feta a także twarożek z żurawiną i dodatkiem kakao.

Mamy nadzieję, że im smakowało. Ogłoszenie wyników nastąpi w piątek podczas podsumowania całego tygodnia wydarzeń.

DBAMY O NASZ WSPÓLNY DOM

wtorek, 29 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Wtorek 29 listopada 2016 r. był w naszej szkole ,,Dniem dbania o środowisko" organizowanym przez klasę III a w ramach "Festynu Zdrowia i Urody".

Uczniowie naszej szkoły brali udział w quizie ekologicznym, w którym mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze. Na zwycięzców czekają cenne nagrody, które zostaną im wręczone podczas podsumowania całej akcji w piątek. Dodatkowo została przeprowadzona ankieta pt. ,,Czy jesteś energooszczędny?" , sprawdzająca poziom świadomości ekologicznej wśród uczniów liceum ogólnokształcącego.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również akcja przesadzania roślin w naszej szkole, a przerwy umilała spokojna, relaksacyjna muzyka, która pozwoliła na chwilowe wyciszenie i zastanowienie nad tym, jak cenna jest nasza planeta.

Kreatywnie i przedsiębiorczo - z młodzieżą ZSP w Drawsku Pom.!

poniedziałek, 28 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Młodzież drawskiego LO 25 listopada br. dokonała podsumowania całotygodniowego przedsięwzięcia związanego ze światowymi obchodami "Dnia Życzliwości". Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Kinga Wiśniewska w swym przemówieniu przedstawiła ogólny zarys podejmowanych w ostatnim tygodniu działań podkreślających ideę życzliwości, ale i kreujących życie szkoły oraz środowiska lokalnego oraz inicjujących zachowania kreatywne oraz przedsiębiorcze.

Spośród wielu zadań wymienić należy na pewno:
- akcję "Powiat w sieci życzliwości", która spotkała się z żywą reakcją w środowisku lokalnym i odzewem medialnym,
- akcję "Kultura w życiu osobistym" realizacja cele wychowawcze szkoły oraz angażującą uczniów w procesy kształcenia,
- akcję "crossbookingu" - promującą czytanie, w ramach której zebrano w ciągu trzech dni kilkanaście pozycji wartych przeczytania; młodzież będzie mogła po nie sięgać w szkolnym Kuwejcie,
- akcęa zbiórki karmy dla zwierzaków ze schroniska, która zostanie niebawem przewieziona razem z zebranymi zabawkami oraz kocami do wybranego przez młodzież miejsca,
- wpisaną w tradycję szkoły od kilku lat akcję "Klasa klasie", w ramach której uczniowie wymieniają się drobnymi prezentami, oznakami życzliwości, serdeczności oraz przyjaźni.

Podczas spotkania podsumowującego, na którym obecne były pani dyrektor Lidia Borzymowska oraz wicedyrektor Iwona Kucharska, zostały wręczone poszczególnym klasom certyfikaty potwierdzające aktywny udział w przedsięwzięciu. Następnie dyplomy odebrali uczniowie wybrani podczas klasowych plebiscytów na najbardziej życzliwego ucznia/uczennicę. Nagrodzeni zostali również najżyczliwsi w szkole nauczyciele. Ten zaszczytny tytuł przypadł w tym roku szkolnym: p. Małgorzacie Lalewicz, p. Piotrowi Bąkowskiemu oraz p. Sylweriuszowi Jędrzejczykowi.

Pani dyrektor pogratulowała młodzieży kreatywności oraz samozaparcia, chęci do działania i zmieniania otaczającej rzeczywistości. Przewodnicząca Samorządu podziękowała kolegom i koleżankom słowami: "Podsumowując - nic by się nie udało, gdyby nieludzka praca kilkunastu osób mocno zaangażowanych i kilkudziesięciu przejętych. Może nie każdy czuł potrzebę wzięcia aktywnego udziału, ale mam nadzieję, że udowodniliśmy sobie, że naprawdę mamy wpływ na to, jak wygląda życie w naszej szkole. Zachęcam Was do proponowania swoich planów, chętnie je razem jeszcze zrealizujemy."

W piątek również, Samorząd Uczniowski kończąc projekt, postanowił osobiście wręczyć życzenia oraz specjalne bony wszystkim OSOBOM, które obdarzają naszą społeczność uczniowską wsparciem merytorycznym i finansowym, serdecznym słowem, współpracują z nami przy różnorodnych akcjach i inicjatywach. Pierwszymi wyróżnionymi osobami byli: Starosta Drawski pan Stanisław Kuczyński, naczelnik Wydziału Edukacji pani Izabela Kężołek, a także dyrekcja ZSP w Drawsku Pomorskim: pp. Lidia Borzymowska, Iwona Kucharska, Małgorzata Jasyk. Samorząd Uczniowski ma przed sobą jeszcze wiele takich wizyt, ponieważ ZSP w Drawsku Pomorskim wielu ludzi wspiera czynem i dobrym słowem.

Inicjatorem przedsięwzięcia i opiekunem była p. Anna Ignacak.

Jadą, jadą misie

poniedziałek, 28 listopada 2016, wprowadził: Admin   

W ramach "Tygodnia życzliwości" Samorząd Uczniowski we współpracy ze szkolnym kołem wolontariatu zorganizował zbiórkę pluszaków, które to 25.11.2016 zostały przekazane do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Drawsku Pomorskim.

25 listopada przedszkolaki obchodziły Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji przygotowały pierwsze w swoim "szkolnym" życiu przedstawienie, które zaprezentowały delegacji ZSP. Po występach dzieci otrzymały zebrane przez uczniów technikum misie.

Nad przebiegiem akcji czuwały przewodniczące samorządu szkolnego oraz szkolnego koła wolontariatu - panie E. Majewska i M. Szymanowska oraz J. Pieńkos.

Aleksander Rogalski "Omnibusem"

poniedziałek, 28 listopada 2016, wprowadził: Admin   

23 listopada w LO przy ul. Złocienieckiej odbyła się I edycja szkolnego konkursu wiedzy ogólnej "Omnibus". Ponad trzydziestu uczniów zmierzyło się w teście z 52 pytaniami o różnym stopniu trudności. W piątek, na szkolnym apelu, zostały ogłoszone wyniki.

Największa liczbę punktów , a tym samym tytuł "Omnibusa" LO w ZSP w Drawsku Pomorskim zdobył uczeń klasy IIIa - Aleksander Rogalski.
Na kolejnych miejscach, osiągając wysokie wyniki, uplasowali się:
2. Aleksandra Kaczmarek - IIIa
Maciej Sadowski - IIIa
3. Jędrzej Orłowski - IIa
4. Igor Wojtczak - IIIc
5. Maciej Kraska - IIa
6. Piotr Kucharski - IIIb
Rafał Karow - IIIc
Wyróżnieni uczniowie otrzymali z rąk pani dyrektor Lidii Borzymowskiej dyplomy oraz nagrody.

Celem przedsięwzięcia było danie młodzieży możliwości zweryfikowania zakresu swej wiedzy w formie odmiennej od testów i konkursów ściśle tematycznych. Przystępujący musieli wykazać się wiedzą w różnorodnych dziedzinach, wiedzą i inteligencją, często erudycją.

Ponadto założeniami było również rozbudzanie dociekliwości intelektualnej i samodzielności ucznia, wdrażanie do samokształcenia i pogłębiania wiedzy szkolnej, doskonalenie samooceny i możliwości ucznia, a także podwyższanie jakości pracy szkoły. Organizatorem konkursu jest pani Anna Ignacak.

Życzliwi dla umysłu i ciała!

czwartek, 24 listopada 2016, wprowadził: Admin   

23 listopada młodzież LO wykorzystała, aby realizować kolejny etap działań w ramach realizacji projektu "Tydzień życzliwości". W tym dniu przede wszystkim w szkolnym radiowęźle zamiast utworów muzycznych prezentowano fragmenty powieści Andrzeja Sapkowskiego pt. "Wiedźmin".

Na godzinie wychowawczej gospodarze klas przeprowadzili dla swoich kolegów i koleżanek zajęcia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Sekretarza Rady SU- Macieja Sadowskiego. Wszyscy mogli sobie przypomnieć podstawowe zasady savoir vivre.

Ponadto młodzież zaangażowała się w akcję "crossbookową" i zbierała książki do wyposażenia specjalnej półki w szkolnym barze "Kuwejt". Bookcrossing to niekonwencjonalna forma popularyzowania książki i czytelnictwa, ruchoma, wirtualna biblioteka - bez własnej siedziby, regałów, kart bibliotecznych. Bookcrosserzy, czyli ludzie uprawiający bookcrossing, tłumaczą swoją ideę tym, że książki nie lubią być więzione w domu na półkach, wolą krążyć z rąk do rąk i być czytane.

Życzliwie nasze ciała potraktowała klasa 3b, która przygotowała marchewkowe drugie śniadanie. Nad całością pieczę miała Rada SU: Kinga Wiśniewska, Maciej Sadowski, Jędrzej Jakubowski oraz opiekun SU - p. Anna Ignacak.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym

czwartek, 24 listopada 2016, wprowadził: Admin   

23 listopada 2016 r. w ramach realizowanego w szkole programu "Bezpieczna Szkoła" z młodzieżą klas II Zasadniczej Szkoły Zawodowej i III Technikum Żywienia spotkała się st. asp. Agnieszka Waszczyk z Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

Tematem szkolenia profilaktyczno-edukacyjnego było bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Pani funkcjonariusz w trakcie zajęć wskazała główne przyczyny i skutki wypadków drogowych w oparciu o przeprowadzone analizy, przypomniała o najważniejszych zasadach obowiązujących w ruchu drogowym oraz podkreśliła fakt, iż dominującym aspektem wypadków drogowych jest brawura, lekkomyślność oraz kierowanie pojazdami w stanie nietrzeźwości. W trakcie spotkania przedstawione zostały konsekwencje prawne negatywnych zachowań na drodze a na zakończenie uczniowie otrzymali znaczek-naklejkę na szybę samochodu "Nigdy nie jeżdżę po alkoholu".

Dziękujemy st.asp. Agnieszce Waszczyk za pouczający wykład oraz autorską prezentację multimedialną i cieszymy się, iż możemy współuczestniczyć w budowaniu pozytywnego wizerunku młodego, świadomego kierowcy.

"Powiat w sieci życzliwości" - młodzież w działaniu.

czwartek, 24 listopada 2016, wprowadził: Admin   

W ramach "Tygodnia życzliwości" Samorząd Uczniowski ZSP w Drawsku Pomorskim zorganizował akcję - happening! 22 listopada młodzież wyszła na ulice Drawska i rozdawała darmowe przytulasy.

W tym dniu uczniowie na ulicach miasta, w sklepach oraz różnego typu instytucjach zachęcali ludzi do spontanicznego wyrażenia emocji poprzez przytulanie się. Zawitali również do Starostwa Powiatowego, gdzie zostali sympatycznie "przytuleni" przez Starostę Drawskiego- Pana Stanisława Kuczyńskiego, jego współpracowników, a także petentów urzędu. Odwiedzili również drawską podstawówkę, pracowników Straży Pożarnej, Poczty Polskiej i wiele innych miejsc.

Akcja spotkała się z olbrzymim odzewem. Takiego ogromu ludzkiej życzliwości, otwartości i sympatii dawno na ulicach nie było. Rozdano w ciągu dwóch godzin około 500 uścisków. Ściskali się duzi i mali, starsi i młodsi! Brawo Drawsko, brawo mieszkańcy Drawska. DZIĘKUJEMY!!!!!! Samorząd Uczniowski stara się wszechstronnie działać i rozwijać swe umiejętności w zakresie: przedsiębiorczości, komunikowania się, budowania relacji interpersonalnych, podejmowania i realizacji inicjatyw. Przy wsparciu pani dyrektor Lidii Borzymowskiej kreuje życie nie tylko szkoły, ale i społeczności lokalnej.

Akcja jest realizowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Anny Ignacak i p. Eweliny Majewskiej.

Program "Bezpieczna Szkoła" 2016/2017

czwartek, 24 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Nasza placówka zgłoszona została w roku szkolnym 2016/2017 do programu pod nazwą "Bezpieczna Szkoła" organizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie, przy wsparciu na poziomie powiatu Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim. Osobą przeprowadzającą spotkania profilaktyczne w porozumieniu z Panią Dyrektor Szkoły Lidią Borzymowską i pedagogami szkoły jest st. asp. Agnieszka Waszczyk.

Głównym celem programu jest stała diagnoza zagrożeń pojawiających się wśród dzieci i młodzieży , inspirowanie osób i instytucji zajmujących się wychowywaniem młodych ludzi do nowatorskich działań profilaktycznych , ograniczenie demoralizacji wśród młodzieży oraz pomoc w realizacji działań związanych z bezpieczeństwem na terenie placówek oświatowych. Dzięki przystąpieniu do programu "Bezpieczna Szkoła" skorzystamy z propozycji przeprowadzenia spotkań z młodzieżą, gronem nauczycielskim oraz rodzicami. Spośród proponowanych tematów wybraliśmy: profilaktykę uzależnień od środków psychoaktywnych, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bezpieczeństwo zwierząt i środowisko naturalne oraz zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu.

Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

poniedziałek, 21 listopada 2016, wprowadził: Admin   

18 listopada 2016 roku odbył się próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych - kwalifikacja T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych. Część pisemna zawierała 40 pytań z zakresu kompetencji zawodowych. W części praktycznej uczniowie IV klasy w oparciu o ofertę kulinarną oraz propozycję usług dodatkowych firmy cateringowej, przygotowywali kalkulację dwudniowego pobytu dla 24 osób. Egzamin przygotowali nauczyciele przedmiotów zawodowych Monika Gołąb i Zbigniew Juchnik.

Mobbing

poniedziałek, 21 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Ze zjawiskiem mobbingu możemy mieć do czynienia wszędzie tam, gdzie ludzie przebywają ze sobą w grupie przez dłuższy czas - w szkole, na wyższej uczelni, w miejscu pracy, a także - w rodzinie. Osoba nękana nie ma możliwości obrony. Narzędzia wykorzystywane w praktykach mobbingowych to zwodzenie, szykany, podstęp i intryga, kłamstwa, plotki, oszczerstwa. Celem sprawcy jest zepsucie opinii ofiary i zaszkodzenie jej w sposób, który pozwoli wyeliminować ją z pozycji jaką zajmuje. O zjawisku mobbingu klasa pierwsza Liceum Ogólnokształcącego dyskutowała z psychologiem Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Drawsku Pomorskim Panią Izabelą Maderą. Zajęcia odbyły się 17.11.2016 roku.

Uwaga! Dopalacze, narkotyki, alkohol - profilaktyka uzależnień.

poniedziałek, 21 listopada 2016, wprowadził: Admin   

16 i 17 listopada 2016 r. w Technikum ul.Połczyńska i w Liceum Ogólnokształcącym ul.Złocieniecka odbyły się spotkania uczniów klas III Technikum Organizacji Reklamy , III Technikum Pojazdów Samochodowych, I LO i II LO z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej- Asystentem Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia - p.JolantąRokosz.

Uczniowie mieli możliwość poznania zagadnień związanych z szeroko rozumianą profilaktyką uzależnień od substancji psychoaktywnych, alkoholu i papierosów. Dzięki zajęciom, młodzież mogła rozwiać wszelkie wątpliwości dotyczące prawd i mitów związanych z dopalaczami, narkotykami, spożywaniem alkoholu czy paleniem papierosów. Pani Jolanta Rokosz w swej prelekcji posłużyła się konkretnymi przykładami , gdy po spożyciu dopalaczy młodzi ludzie stracili życie. Zaprezentowane zostały też filmy profilaktyczne uświadamiające młodym ludziom, często tragiczne w skutkach efekty eksperymentowania z niedozwolonymi środkami psychoaktywnymi. W trakcie spotkania młodzież miała możliwość założenia alkogogli i narkogogli, co wiązało się także z wykonaniem określonych czynności. Uczniowie wypełniając proste ćwiczenia mogli przekonać się, w jaki sposób alkoholowe i narkotykowe zamroczenie zawęża pole widzenia, zaburza równowagę, a także obniża zdolności motoryczne. Zajęcia te miały uświadomić młodzieży, że alkohol i narkotyki działają na nasze zmysły i wykonywanie pozornie prostych czynności staje się o wiele trudne.

Spotkanie profilaktyczne zorganizowane zostało przez pedagogów szkoły: p. J.Jedynak, p. E.Kowalską-Bator i p. M.Lalewicz.

IV edycja Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego

piątek, 18 listopada 2016, wprowadził: Admin   

17 listopada 2016r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy ul. Złocienieckiej 25 odbyła się już IV edycja Dyktanda o Pióro Starosty Drawskiego. Wszystkich uczestników, zgodnie z regulaminem, mieszkańców powiatu drawskiego przywitał Starosta Drawski Pan Stanisław Kuczyński. Tekst dyktanda, pt. " Jesienne znużenie" przygotowała nauczycielka j. polskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Czaplinku Pani Anna Łodziato.

Naszą szkołę reprezentowało pięcioro licealistów: Aleksandra Kaczmarek, Maciej Sadowski, Wiktor Papis, Agnieszka Radzewicz i Kacper Soroko. Czekamy Na wyniki i trzymamy kciuki.

Zwycięzcami quizu wiedzowego zostali uczniowie klasy 3c, a najładniejsza kukiełkę Guy Fawkes'a zrobiła 3a. Gratulujemy!

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

wtorek, 29 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Etap szkolny Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK odbył się 16.11.2016 r. Celem akcji było wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie, pogłębianie wiedzy na temat sposobów ochrony zdrowia oraz inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.

Do rozwiązywania testu składającego się z 20 pytań zgłosiło się 28 uczniów. Do etapu rejonowego zakwalifikowała się Wiktoria Deptuła.

Zwycięzca etapu szkolnego zobligowany jest regulaminem Olimpiady do zorganizowania i przeprowadzenia akcji prozdrowotnej o charakterze sportowym oraz sporządzenia sprawozdania z jej przebiegu. Gratulujemy!

Konkurs plastyczny - "Czytajmy, bo czytanie jest drugim życiem"

piątek, 18 listopada 2016, wprowadził: Admin   

14 XI 2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim rozstrzygnięto konkurs plastyczny - CZYTAJMY, BO CZYTANIE JEST DRUGIM ŻYCIEM, zorganizowany w ramach działań Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem konkursu było wspieranie akcji promujących czytelnictwo oraz zachęcenie młodych ludzi do obcowania z książką poprzez różnorodne formy wypowiedzi. Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, ukazującej korzystny wpływ czytania książek na człowieka. Uczestnicy konkursu wykazali się dużym zaangażowaniem i kreatywnością w przygotowanie swoich prac.

Komisja konkursowa w składzie: dyrektor szkoły- p. Lidia Borzymowska,pedagog - p. Małgorzata Lalewicz, bibliotekarz - p. Ewa Zyzda szczególną uwagę zwróciła na pracę Pauli Hofman, uczennicy liceum ogólnokształcącego i jej właśnie przyznała nagrodę główną. W technikum i zasadniczej szkole zawodowej obradowano w składzie: dyrektor szkoły - p. Lidia Borzymowska, pedagog - p. Emilia Kowalska-Bator, bibliotekarz - p. Joanna Jedynak i przyznano ex aequo I miejsce - Sarze Olejnik z klasy 1 Dh oraz Weronice Domańskiej z klasy 4TH, II miejsce - Alicji Borysiewicz z klasy 1T, ex aequo III miejsce - Jakubowi Leńcowi z klasy 2Dsh oraz Wiktorii Deptule z klasy 2TŻ.

Nagrodzone prace zostaną wyeksponowane na korytarzach szkolnych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Z kulturą angielską za pan brat!

piątek, 18 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Uczniowie klasy 1b pod opieką anglistki p. C. Link przybliżali dzisiaj uczniom LO ideę i źródła obchodów święta Guy Fawkes Night, które celebrowane jest w Wielkiej Brytanii 5 listopada, aby uczcić odkrycie spisku mającego na celu wysadzenie w powietrze budynków parlamentu wraz z przebywającym tam właśnie królem Anglii i Szkocji Jakubem I

Podczas tej niecodziennej lekcji historii uczniowie mieli okazję zapoznać się z podstawowymi faktami dotyczącymi spisku, wysłuchać niesamowitej recytacji poematu "Remember, remember the fifth of November." w wykonaniu Kacpra Soroko, wziąć udział w quizie wiedzy o zamachu na króla oraz spróbować tradycyjnych słodkości: Yorkshire parkin, toffee apple oraz toffee treacle.

Zwycięzcami quizu wiedzowego zostali uczniowie klasy 3c, a najładniejsza kukiełkę Guy Fawkes'a zrobiła 3a. Gratulujemy!

18 LISTOPADA EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

piątek, 18 listopada 2016, wprowadził: Admin   

18 listopada przypada Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach. Tego dnia z inicjatywy Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w wielu państwach przeprowadzane są kampanie społeczne mające na celu zwiększenie świadomości dotyczącej odpowiedzialnego stosowania antybiotyków, a także ryzyka, jakie niosą ze sobą te substancje. Od czasu wprowadzenia penicyliny w 1940 roku naukowcy opracowali do dziś ponad 150 antybiotyków, które uratowały życie setek milionów ludzi i drastycznie ograniczyły liczbę zgonów na skutek zapalenia płuc, zapalenia jelit, biegunki, błonicy i wielu innych infekcji. Powszechna dostępność leków antybakteryjnych wiąże się jednak z pewnymi problemami - jednym z najpoważniejszych jest zbyt częste stosowanie antybiotyków, przez co niebezpieczne bakterie stają się coraz bardziej odporne na ich działanie. Wtedy też konieczne staje się stosowanie innych antybiotyków, co z kolei zwiększa ryzyko groźnych powikłań. Innym częstym błędem jest nieuzasadnione przyjmowanie antybiotyków, na przykład w przypadku zwykłego przeziębienia czy grypy, wywoływanej przez wirusy, przeciwko którym antybiotyki po prostu nie działają. Edukacyjny wymiar obchodów Dnia Wiedzy o Antybiotykach dotyczy zatem nie tylko pacjentów, ale również lekarzy. Jak wskazują badania przeprowadzone w Kanadzie, lekarze z dłuższym stażem są bardziej skłonni do niewłaściwego lub nieuzasadnionego przepisania antybiotyków - przyczyną nie zdaje się być jednak niedouczenie, tylko rutyna.

Informacje dotyczące Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach znajdują się na stronie Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków www.antybiotyki.edu.pl.

Społeczność naszej szkoły również solidaryzuje się z inicjatywą kampanii o świadomym zażywaniu antybiotyków. W ramach cyklu spotkań profilaktycznych z p. Jolantą Rokosz z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Drawsku Pomorskim przeprowadziliśmy akcję informacyjną o antybiotykach wśród naszych uczniów.

"A to Polska właśnie..."

czwartek, 10 listopada 2016, wprowadził: Admin   

Cytat zaczerpnięty z "Wesela" Stanisława Wyspiańskiego stał się motywem przewodnim programu artystycznego wystawionego przez młodzież licealną 9 listopada na apelu z okazji Święta Niepodległości.

Aktorsko przygotowani uczniowie zaprezentowali publiczności montaż słowno-muzyczny, w którym przedstawili literacką historię narodu polskiego od chwili utraty niepodległości aż po jej odzyskanie w 1918r.

Nie zabrakło tanecznych epizodów, które wydawały się najstosowniejsze do zaprezentowania klimatu dawnej Polski, "Wielkiej Improwizacji" Mickiewicza - doskonale obrazującej miłość do Ojczyzny i ogrom ludzkiego poświęcenia, a także chóralnego wykonania "Roty" - pieśni podrywającej serca po dziś dzień.

Patriotyczne wychowanie jest elementem składowym edukacji młodego obywatela. Historia naszego narodu obfituje w niezwykłe wydarzenia, których faktu każdy Polak winien być świadomy, aby docenić, zrozumieć i pielęgnować. Nad całością pieczę miały: p. Anna Ignacak i p. Marlena Otłowska.

NIE RZUCIM ZIEMI, SKĄD NASZ RÓD...

czwartek, 10 listopada 2016, wprowadził: Admin   

9 listopada 2016r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ulicy Połczyńskiej odbył się uroczysty apel z okazji 98 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia pani dyrektor Lidii Borzymowskiej, która odniosła się do wartości patriotycznych w Polsce i innych krajach na świecie. W dalszej części apelu został zaprezentowany fragment filmu pt. "Anonimowa historia Polski" przedstawiający w pigułce dzieje narodu Polskiego od 1972r. do czasów współczesnych. Recytacje tekstów przeplatane były wspólnym odśpiewaniem piosenek patriotycznych. Na zakończenie apelu młodzież zaprezentowała bogatą historię godła państwa polskiego, które na przestrzeni wieków przechodziło wiele formalnych, a często burzliwych zmian. Inscenizację słowno-muzyczną na apel przygotowali uczniowie klasy IV TPS/TZIUG pod opieką wychowawcy pani Moniki Gołąb oraz pana Romualda Kurzątkowskiego.

AKADEMIA MŁODEGO KUCHARZA

czwartek, 10 listopada 2016, wprowadził: Admin   

8 listopada 2016 r. odbył się drugi konkurs gastronomiczny z udziałem gimnazjalistów z serii "Akademia młodego kucharza, czyli przygody kulinarne gimnazjalistów i uczniów technikum gastronomicznego".

Młodzi adepci kucharstwa tym razem do przygotowania mieli racuchy drobiowe z ziemniakami puree oraz surówką. Młodzież biorąca udział w konkursie wykazała się dużą kreatywnością w wykonaniu zadania.

Zwycięzcami drugiej edycji konkursu zostali: Blanka Rzepecka uczennica gimnazjum oraz Patryk Górnik uczeń klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy.

Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele przedmiotów gastronomicznych pani Monika Gołąb oraz pan Zbigniew Juchnik. W ocenie przygotowanych przez młodzież potraw wzięła udział pani Sylwia Zielińska.

"WSZYSTKO CO DOBRE, NIE MA ŻADNEGO ZWIĄZKU Z PRZEMOCĄ"

czwartek, 10 października 2016, wprowadził: Admin   

W związku z ogłoszeniem miesiąca października miesiącem bez przemocy, pedagodzy w poszczególnych klasach przeprowadzili tematyczne zajęcia profilaktyczne , jak również odbyły się spotkania uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum z pracownikiem socjalnym MGOPS Panią Katarzyną Rakowską oraz st.asp. Panią Agnieszką Waszczyk z Komendy Powiatowej Policji, na których młodzież uzyskała fachowe informacje nt. procedur "Niebieskiej Karty", przemocy domowej , skutków prawnych jej stosowania oraz uzyskali przydatne informacje gdzie szukać pomocy w sytuacji pojawiającej się przemocy.

W szkole przygotowane zostały tematyczne gazetki ścienne, nawiązujące do Mahatmy Gandhiego, pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy oraz promujące ideę, iż każdy z nas ma prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. W gabinetach pedagogów oraz na korytarzach szkolnych dostępne są ulotki informujące o miejscowych instytucjach pomagających w przypadku występowania przemocy.

Mistrzostwa Powiatu Drawskiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców

czwartek, 27 października 2016, wprowadził: Admin   

26.10.2016r w Kaliszu Pomorskim w ramach "Licealiady" odbyły się Mistrzostwa Powiatu Drawskiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców dla szkól ponadgimnazjalnych .

Do rywalizacji stanęły 3 zespoły dziewcząt: ZSP w Kaliszu Pom, ZSP w Drawsku Pom, ZSP w Złocieńcu, oraz 4 zespoły chłopców : ZSP Kalisz Pomorski, ZSP Drawsko Pomorskie, ZSP Złocieniec, ZSP Czaplinek. Ekipa dziewcząt z naszego Zespołu Szkół zajęła 3. miejsce, remisując z drużyną ZSP Kalisz Pomorski i przegrywając z ZSP Złocieniec.

Chłopcy, po zwycięstwie nad ZSP Złocieniec i porażkach z ZSP Czaplinek i ZSP Kalisz Pomorski, uplasowali się również na 3. miejscu. Skład drużyny dziewcząt: Kaczmarek Sara, Dawidowska Katarzyna, Arszyńska Natalia, Hofman Paula, Nowik Angelika, Popłońska Paulina, Zbożnik Zofia, Jakubowska Julia. Skład drużyny chłopców: Hańczak Dawid, Tkacz Sebastian, Masłowski Norbert, Zieliński Damian, Sobczyk Filip, Fedro Cezary, Hofman Łukasz, Pawłowski Bartłomiej, Kowalik Przemysław.

Opiekunem zespołów był p. Andrzej Pedrycz.

Kołobrzeg zawodowo i rekreacyjnie

czwartek, 27 października 2016, wprowadził: Admin   

25.10.2016r. uczniowie technikum hotelarskiego i żywienia oraz szkoły zawodowej- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej byli uczestnikami wyjazdu zawodowego do Kołobrzegu. Przyszli hotelarze i gastronomicy zwiedzili obiekty o najwyższym standardzie - Hotele Aquarius***** i Wellness ProVita****.

Poznali funkcjonowanie i specyfikę poszczególnych działów, najnowsze trendy obowiązujące w hotelarstwie oraz anegdoty z życia hotelowego. Walory działów rekreacyjnych i nowocześnie wyposażone gabinetów SPA obu hoteli wywarły na uczniach duże wrażenie.

Ważną informacją dla młodych hotelarzy była zaprezentowana droga awansu zawodowego, przedstawiona przez pracowników hoteli. Piękna pogoda sprzyjała zdrowotnemu spacerowi brzegiem morza oraz zwiedzaniu atrakcyjnych miejsc kurortu. Uczestnicy wycieczki mieli również okazję zobaczyć profesjonalną lekcję z zakresu obsługi konsumenta w restauracji CKP w Kołobrzegu podczas konsumpcji obiadu.

Opiekunami młodzieży byli p. dyrektor Lidia Borzymowska, p. wicedyrektor Iwona Kucharska oraz nauczyciele przedmiotów hotelarskich p. Mariola Kaliszan Karpińska i p. Beata Kucharczyk Wycieczka edukacyjna została zorganizowana w ramach programu profilaktycznego "Młodość z pasją bez nałogów".

AKADEMIA MŁODEGO KUCHARZA

czwartek, 27 października 2016, wprowadził: Admin   

25 października 2016 r. odbył się pierwszy konkurs gastronomiczny z serii "Akademia młodego kucharza, czyli przygody kulinarne gimnazjalistów i uczniów technikum gastronomicznego". W konkursie wzięło udział sześć dwuosobowych zespołów składających się z ucznia klasy III gimnazjum oraz ucznia klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych. Konkursowe zadanie polegało na przygotowaniu i podaniu piersi z kurczaka w panierce serowej z sosem pesto. Ocenie podlegało przestrzeganie zasad BHP, czystość na stanowisku pracy, technika wykonania potrawy, dobór naczyń oraz propozycja podania potrawy i jej smak.

Konkursowi towarzyszyła życzliwa atmosfera. Młodzi adepci kucharstwa wykazali się dużą kreatywnością. Celem konkursu była popularyzacja kierunku kształcenia, sprawdzenie własnych umiejętności oraz podniesienie kompetencji społecznych.

Zwycięzcami pierwszej edycji konkursu zostali: Anna Bułczyńska uczennica gimnazjum oraz Kacper Sukiennik uczeń technikum. Uczniowie uhonorowani zostali nagrodami rzeczowymi.

Organizatorami konkursu byli nauczyciele przedmiotów gastronomicznych pani Monika Gołąb i pan Zbigniew Juchnik.

"Młodość z pasją bez nałogów"

czwartek, 27 października 2016, wprowadził: Admin   

24.10.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych przy ulicy Połczyńskiej odbyło się spotkanie z profilaktyki uzależnień prowadzone przez p. Zofię Lisowską pedagoga Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Drawsku Pom.

Uczestniczący w spotkaniu uczniowie klas 1D i 2 D poznali mechanizmy uzależnień od używek i ich negatywny wpływ na organizm młodego człowieka. Podczas zajęć warsztatowych uczniowie wykazali się dużą wiedzą dotyczącą uzależnień, jak również poszerzyli zakres dotychczasowych wiadomości.

W spotkaniu uczestniczyła również dyrektor szkoły p. Lidia Borzymowska oraz pedagog szkolny
p.E.Kowalska - Bator.

Stała współpraca z pracownikami drawskiej poradni przyczynia się do uaktualnienia wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz poznania innowacyjnych form w pracy z uczniem.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach programu profilaktycznego "Młodość z pasją bez nałogów" przez p. M. Kaliszan- Karpińską i p. B. Kucharczyk.

Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców

piątek, 21 października 2016, wprowadził: Admin   

20.10.2016r w Tychowie odbył się Finał Wojewódzki Licealiady w sztafetowych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. W imprezie uczestniczyli uczennice i uczniowie z naszego Zespołu Szkół. W końcowej klasyfikacji dziewczęta zajęły 13 miejsce, natomiast chłopcy 11 miejsce. Zespół dziewcząt reprezentowały : Arszyńska Natalia, Dawidowska Katarzyna, Kałucka Adriana, Maciejewska Katarzyna, Marcinkowska Mirela, Nowik Angela, Popłońska Paulina, Prabucka Kamila, Raczyc Iwona, Tomczak Natalia, Zbożnik Zofia. Chłopcy wystartowali w składzie: Domański Dawid, Jaślarz Michał, Walkowiak Mateusz, Rogalski Aleksander, Sawościanik Jakub, Hańczak Dawid, Sobczak Łukasz, Jasyk Filip, Stępień Karol, Bierzanowski Tomasz, Masłowski Norbert.

Opiekunem zespołów był p. Andrzej Pedrycz.

Turniej o Mistrzostwo Powiatu Drawskiego
w Tenisie Stołowym

piątek, 21 października 2016, wprowadził: Admin   

20.10.216 r. w sali gimnastycznej ZSP w Złocieńcu odbył się Turniej o Mistrzostwo Powiatu Drawskiego w Tenisie Stołowym chłopców. Do rywalizacji w turnieju przystąpiły trzy szkoły z powiatu drawskiego tj. ZSP w Złocieńcu , ZSP w Kaliszu Pomorskim i ZSP w Drawsku Pomorskim. Po zaciętych pojedynkach drużyna naszej szkoły zajęła drugie miejsce. Wyniki końcowe turnieju:
I miejsce ZSP Złocieniec
II miejsce ZSP Drawsko Pom.
III miejsce ZSP Kalisz Pom.

Opiekunem zespołu był p.Piotr Feduch.

Miau!!! - otrzęsiny klas pierwszych

piątek, 21 października 2016, wprowadził: Admin   

19 października uczniowie klas pierwszych wzięli udział otrzęsinach, by stać się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Tak zwane "otrzęsiny" klas pierwszych, czyli popularnie "chrzest kotów", były zabawą połączoną z rywalizacją uczniów klas I o palmę pierwszeństwa. Zabawę zorganizowała klasa II TŻ pod opieką wychowawczyni p. Eweliny Majewskiej. Program otrzęsin przygotowany został w konwencji konkursu, a pierwszoklasiści mieli do pokonania 7 konkurencji. Pierwsze zadanie polegało na namalowaniu sobie kocich wąsów, niby nic trudnego, ale zaprezentowanie się na forum publicznym w sposób dowcipny i wesoły nie należało do najłatwiejszych zadań.

Kolejna konkurencja to przebranie jednego ucznia z klasy w koci mundurek szkolny. Tym razem wielką inwencją i pomysłowością wykazały się klasy I G i I TS. W pozostałych zadaniach "koty" musiały wykazać się refleksem, szybkością i sprytem przy konkurencjach takich jak: jedzenie pianek w soku z cytryny bez pomocy rąk czy wykazanie się podczas quizu z wiedzy o szkole. Ostatnie zadanie polegało na złożeniu oficjalnej, uroczystej "kociej przysięgi". Po zakończeniu wszystkich konkurencji i po podliczeniu punktacji jury, w składzie pani dyrektor Lidia Borzymowska oraz pani wicedyrektor Małgorzata Jasyk, ogłosiło werdykt i przedstawiło końcową klasyfikację. Bezkonkurencyjna okazała się klasa I G p. Lidii Bernad-Raby.

Impreza miała charakter wesołej zabawy w celu integracji nowoprzybyłej społeczności uczniowskiej. Otrzęsiny anno Domini 2016 okazały się świetną zabawą dla młodzieży.

Zajęcia rewalidacyjne

Dzień Edukacji Narodowej

wtorek, 18 października 2016, wprowadził: Admin   

13 października 2016 roku świętowaliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji klasa IV TH przygotowała uroczysty apel, w czasie którego wręczyła nauczycielom kwiaty, po czym zaprezentowała krótki program artystyczny.

Przedstawienie ukazało lekcję powtórzeniową (ze wszystkich przedmiotów) w klasie maturalnej. Zaproszeni nauczyciele mieli okazję przekonać się, jak postrzegają ich uczniowie. W scence wielokrotnie cytowano ich charakterystyczne powiedzonka. Uczniowie z kolei mogli na chwilę wcielić się w role belfrów i spojrzeć na szkolną rzeczywistość ich oczami. Na zakończenie Pani Dyrektor Lidia Borzymowska zaprosiła całe grono pedagogiczne do szkolnych ławek, by tam uwiecznić wszystkich na wspólnej fotografii.

Dzięki wielu dodatkowym akcentom, jak słodki poczęstunek zorganizowany przez klasę II TŻ czy miłe słowa i gesty pod adresem nauczycieli, cały dzień upłynął w bardzo sympatycznej atmosferze.

Nad całością czuwali: wychowawca klasy - pan Maciej Jonak oraz pani Joanna Pieńkos.

13.10.2016 r. w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim odbył się apel szkolny z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Występ artystyczny przygotowała młodzież klasy pierwszej pod opieką wychowawcy pani Agnieszki Frutczak. Młodzież w zabawny sposób w formie teleturnieju przedstawiła relacje nauczyciel-uczeń. Relacje czasem trudne, pełne emocji. Bycie nauczycielem pochłania bez reszty, to zawód, od którego wymaga się więcej. Zawód, do którego trzeba być powołanym. To przesłanie, które między wierszami przekazała młodzież w swoim występie artystycznym.

W zabawę na scenie zaangażowani zostali tak uczniowie jak i nauczyciele obecni podczas apelu. Były pytania z życia szkoły, zmagania w zaplataniu warkocza i inne. W starciach bezkonkurencyjni okazali się jednak nauczyciele. Na koniec były życzenia satysfakcji i spełnienia marzeń. Wręczone zostały również kwiaty tak nauczycielom jak i pracownikom obsługi i administracji, bo to również ich święto. Głos zabrała także pani dyrektor Lidia Borzymowska, dziękując za przygotowanie części artystycznej.

Uczniowie z gimnazjów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego konkursu przedmiotowego, który odbędzie się w ZSP przy ul. Połczyńskiej 7

poniedziałek, 17 października 2016, wprowadził: Admin   

Przedstawiamy pełną listę uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapów rejonowych konkursów przedmiotowych. Konkursy odbędą się w ZSP przy ul. Połczyńskiej 7. Pełna lista osób znajduje się poniżej.

Lista osób zakwalifikowanych do etapów rejonowych - rok szkolny 2016/2017 - kliknij.

Serdecznie gratulujemy znakomitej wiedzy i życzymy dalszych sukcesów!

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego

wtorek, 11 października 2016, wprowadził: Admin   

30 września w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim przy ul. Połczyńskiej, odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W sumie kandydowało 7 uczniów. W trakcie tajnego głosowania, każdy uczeń mógł oddać jeden głos na wybranego kandydata. Uprawnieni do głosowania byli również nauczyciele, dyrekcja oraz pracownicy niepedagogiczni.

Po przeliczeniu głosów okazało się, że reprezentantami uczniów naszej szkoły zostali: Dorian Jasłyk z klasy 2 TŻ, obejmujący funkcję przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego, Oliwia Krupska z 2 TH, która będzie pełniła funkcję zastępcy oraz Joanna Kubiec z klasy 1 TŻ, która została mianowana sekretarzem.

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego to dla społeczności uczniowskiej ważna lekcja demokracji, najlepiej przygotowująca młodych ludzi do życia w społeczeństwie demokratycznym. Nowo wybranym władzom Samorządu gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy na rzecz szkoły oraz jej społeczności.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są panie: Marcelina Szymanowska oraz Ewelina Majewska.

Integracji mówimy TAK!

piątek, 07 października 2016, wprowadził: Admin   

5 października w ramach działań Samorządu Uczniowskiego młodzież licealna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wzięła udział w uroczystości pasowania na przedszkolaka w Zespole Szkół Edukacyjno - Terapeutycznych w Bobrowie - oddział w Drawsku Pom.

Głównym celem podjętej współpracy jest uwrażliwienie młodego człowieka na potrzeby innych ludzi, nauczenie go kontaktu z osobą niepełnosprawną i otwartości oraz kształtowanie postawy przedsiębiorczej i kreatywnej. Uczniowie poprzez tego typu działania rozwijają zachowania prospołeczne, wyrabiają zdolność łatwego wchodzenia w relacje z osobą niepełnosprawną, rozwijają poczucie tolerancji oraz mają szansę niwelować przesądy i stereotypy. Uczniowie klasy 3a pod opieką p. Celiny Link przygotowali dla około 40 przedszkolaków specjalne prezenty: słodkie sówki oraz mobilne drzewo, na którym przedszkolaki mogły umieścić liście ze swoimi imionami.

Podczas dwugodzinnego spotkania młodzież wspierała dzieci podczas pasowania, a następnie wszyscy przystąpili do świetnej zabawy. Śmiechom i tańcom, uściskom i rozmowom nie było końca, a największa atrakcją okazał się Miś Puchatek, w którego wcielił się Michał Kuźmiński. Na zakończenie wszyscy razem skorzystali ze słodkiego poczęstunku.

Inicjatorem współpracy jest opiekun SU - p. Anna Ignacak.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim zwycięzcą w biegach przełajowych

piątek, 07 października 2016, wprowadził: Admin   

04.10.2016 w Złocieńcu odbyły się Mistrzostwa Powiatu Drawskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewcząt i chłopców. Zawody wchodzą w cykl rywalizacji sportowych szkół ponadgimnazjalnych Województwa Zachodniopomorskiego objętych nazwą "Licealiada".

Na starcie stanęły dwie szkoły ponadgimnazjalne : ZSP Drawsko Pomorskie i ZSP Złocieniec. Po zaciętej walce zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomomorskim, zarówno drużyna dziewcząt, jak i zespół chłopców zajęli pierwsze miejsca i zakwalifikowali się do kolejnego etapu-wojewódzkiego w biegach przełajowych.

Skład drużyny dziewcząt: Gibas Klaudia, Kałucka Adrianna, Pawłowicz Justyna, Tomczak Natalia, Raczyc Iwona, Popłońska Paulina, Prabucka Kamila, Dawidowska Katarzyna, Jakubowska Julia, Nowik Angela, Maciejewska Katarzyna. Skład drużyny chłopców: Domański Dawid, Jaślarz Michał, Walkowiak Mateusz, Rogalski Aleksander, Sawościanik Jakub, Masłowsk i Norbert, Hańczak Dawid, Sobczak Łukasz, Jasyk Filip, Łęski Patryk, Stępień Karol, Stefan Maciej.

Opiekunem zespołów był p. Andrzej Pedrycz

Licealni pierwszoklasiści otrząśnięci!

piątek, 07 października 2016, wprowadził: Admin   

5 października, po miesięcznej bytności pierwszoklasistów z klas 1a i 1b w murach drawskiego LO, nadszedł czas na przeprowadzenie wpisanego w historię szkoły obrzędu "Otrzęsin". Jak zawsze na wysokości zadania stanęli trzecioklasiści - organizatorzy - klasa 3c.

Prowadzący: Paula Hofman i Michał Hawrasz rozpoczęli "Otrzęsiny" słowami: "Dziś każdy z Was będzie pasowany na prawdziwego ninja naszej szkoły. Ci, którzy chcą dostąpić zaszczytu wstąpienia do naszej drużyny, muszą przejść niezwykłe misje. Ninja słyną z tego, że są zwinni, sprytni i mają niesamowity refleks. Dziś to wszystko zostanie przez nas i nasze szanowne Jury dokładnie sprawdzone. Poza tym obowiązuje humor, uśmiech i pomysłowość każdego z Was".

W jury zasiedli: pani wicedyrektor Iwona Kucharska, p. Jolanta Jaworska oraz przedstawiciel ninja - Dominik Klimczak. Pierwszoklasiści musieli wykazać się sprawnością intelektualną i fizyczną: kalambury, pytania na inteligencję, "jaka to melodia", "gorące krzesła", bieg z przeszkodami - to zadania, z którymi się zmierzyli.

Ostatecznie zostali przez drużynę szkoleniową trzecioklasistów przyjęci do grona licealistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Pani wicedyrektor wręczyła pierwszoklasistom "Akt mianowania", pogratulowała wspaniałej postawy podczas rywalizacji oraz życzyła, aby mieli zawsze otwarte umysły i w pełni skorzystali z trzech lat edukacji w murach liceum. Nad całością czuwały: opiekun Samorządu Uczniowskiego- p. A. Ignacak oraz wychowawca klasy 3c - p. J.Jaworska.

Międzynarodowy Dzień bez Przemocy 2016

poniedziałek, 03 października 2016, wprowadził: Admin   

2 października, w dniu urodzin Mahatmy Gandhiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległościowego oraz pioniera filozofii i strategii niestosowania przemocy, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, w tym roku obchodzone było po raz ósmy. W Liceum Ogólnokształcącym 30 września, 2 października w Technikum i Zasadniczej Szkole Zawodowej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wszyscy zwolennicy pokojowego rozwiązywania konfliktów nosili białe wstążeczki, będące symbolem sprzeciwu wobec agresji i aktem przynależności do ruchu pokoju.

DWORCOWE SPOTKANIE Z POETKĄ MARIANKĄ B.

poniedziałek, 03 października 2016, wprowadził: Admin   

W miniony piątek 30.09.2016 r. w godzinach popołudniowych w sali wystawowej dworca PKP w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie z poezją i poetką Marianką B. - panią Marianną Baszarkiewicz z Nowego Worowa, które przygotowała i poprowadziła młodzież licealna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim, pod opieką polonistki Marleny Otłowskiej.

Wieczór autorski, połączony z promocją drugiej części tomiku aforyzmów "Diamentowe mądrości", otworzył Wicestarosta Drawski Pan Jacek Kozłowski, witając wszystkich gości i prezentując główną bohaterkę spotkania. Następnie licealiści zaprosili wszystkich zebranych miłośników poezji i "myśli skrzydlatych" Marianki B. na ucztę poetycką i muzyczną. Młodzież czytała aforyzmy poetki i prezentowała fotografie artystyczne pana Leszka Paradowskiego, zamieszczone w promowanym tomiku.

Goście mogli także usłyszeć wiersze z wydanych wcześniej tomików poetyckich pani Baszarkiewicz - "Kamień w serce" i "Bursztynowe szczęście" - w wykonaniu młodzieży z Powiatowego Dziennego Domu Samopomocy w Drawsku Pom. i filii złocienieckiej oraz nauczycieli i licealistów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim. Do prezentowanych wierszy uczennica klasy pierwszej LO Magdalena Darska przygotowała na żywo podkład na pianinie.

Na koniec spotkania młodzież licealna zaprezentowała muzyczny deser - dwa utwory wokalne poezji śpiewanej w wykonaniu duetu: Zofia Zbożnik i Wiktor Wiski, z akompaniamentem Macieja Sadowskiego oraz dwa standardy muzyczne w wersji instrumentalnej - "Sway" Deana Martina i "Srangers in the Night" Franka Sinatry w wykonaniu Macieja Sadowskiego - pianino i Jakuba Sawościanika - saksofon. Opiekę nad oprawą muzyczną sprawował nauczyciel ZSP w Drawsku pan Jerzy Hołownia.

Na koniec spotkania można było porozmawiać z poetką panią Marianną Baszarkiewicz, która z przyjemnością podpisywała swoje tomiki aforyzmów i wierszy oraz zrobić sobie wspólne pamiątkowe fotografie.

SPRZĄTANIE ŚWIATA

poniedziałek, 29 września 2016, wprowadził: Admin   

W dniach o 16 do 30 września 2016 uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim uczestniczyli w ogólnoświatowej akcji "SPRZĄTANIA ŚWIATA".

Ponad 180 uczniów Liceum Ogólnokształcącego sprzątało teren wokół budynku szkoły i Orlika, osiedle Sadowa, Złocieniecka, japoński ogród, teren przy parkingu firmy POL-DRÓG oraz plac zabaw u zbiegu ulic Złocieniecka i Sadowa.

Natomiast 200 uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej podobnie jak w liceum sprzątało teren wokół budynku szkoły, ulicę Miodową i Połczyńską.

Sprzątanie odbywało się przez kilka dni na wyznaczonych lekcjach wychowania fizycznego pod opieką nauczycieli. Łącznie udało się nam uzbierać 51 sześćdziesięciolitrowych worów śmieci.

Licealiści z Drawska Pomorskiego na zajęciach na Politechnice Koszalińskiej.

poniedziałek, 29 września 2016, wprowadził: Admin   

29 września uczniowie liceum z klas: 2a i 3b wzięli aktywny udział w zajęciach oraz wykładach w ramach XVI Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauk na Politechnice Koszalińskiej.

Mieli okazję wysłuchać trzech wykładów: "Biomimetyczne podstawy innowacji inżynierskich", "Wykorzystanie dronów", " Przydomowa ekologia". Następnie uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych oraz obserwowali pokazy o różnorodnej tematyce, np. " Ciecie struga wodną materiałów spożywczych", "Termowizja", " Wykrywanie zafałszowań w żywności", " Wyładowania elektryczne", "Demonstracja działania drukarki 3D", "Stykowe i bezstykowe metody oceny mikrogeometrii powierzchni technicznych", "Piękno kaligrafii - warsztaty". W sumie uczniowie mogli uczestniczyć w 28 propozycjach poszerzenia swej wiedzy i z większości skorzystali.

Wyjazd miał charakter edukacyjny, uczniowie mogli zdobyć wiedzę w różnorodnym zakresie, pogłębić dotychczas zdobytą. Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim dba, by jego uczniowie wielopłaszczyznowo kształcili swe umiejętności i weryfikowali w praktyce pozyskaną wiedzę.

Organizatorkami wyjazdu były: p. Sylwia Tomaszewska, p. Anna Ignacak, p. Dorota Kordalska.

Na ratunek pszczołom

poniedziałek, 26 września 2016, wprowadził: Admin   

"Na ratunek pszczołom" to tytuł filmu, który jest apelem, aby ratować te wielce pożyteczne owady. Bez nich wiele gatunków roślin nie zostanie zapylonych, co może stanowić zagrożenie istnienia nie tylko dla nich samych, ale dla zwierząt i człowieka.

Ten pouczający film mieli przyjemność obejrzeć uczniowie klas przyrodniczych 2b i 3b Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. Po prelekcji filmu, pszczelarze z drawskiego koła pszczelarzy zaprezentowali wystawę sprzętu współczesnego bartnika. Uczniowie i ich opiekun, nauczycielka biologii w ZSP w Drawsku Pom. p. Iwona Kucharska, także pozostali uczestnicy tego spotkania, zostali zaproszeni na degustację miodu.

JAK DRAWSCY LICEALIŚCI ROZWIJAJĄ TEATRALNE PASJE?

czwartek, 22 września 2016, wprowadził: Admin   

22.09.2016 r. uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pom. pod opieką pań polonistek A. Ignacak i M. Otłowskiej mieli przyjemność obejrzenia spektaklu Teatru Współczesnego w Szczecinie na deskach Centrum Kultury w naszym mieście. We fragmentarycznej, szczątkowej akcji licealiści dostrzegli odmiennych bohaterów, pochodzących ze Szwecji i z Polski.

Andżela marzy o wyjeździe do Skandynawii, a na co dzień mieszka w Polsce i pracuje w szwedzkiej firmie IKEA. Miętus, facet z Grodziska, zarobkowy emigrant, na stałe mieszka w "bezpiecznej" Szwecji, ale ciągle nie może sobie znaleźć miejsca. Szwed Lars - student architektury - niezadowolony z powodu rosnącej biurokracji w swoim kraju, ograniczenia dostępu do edukacji i stypendiów naukowych oraz zagrożony nieustannie napływającymi uchodźcami, zaczyna głosić poglądy skrajnie prawicowe i nacjonalistyczne. Dziennikarz Sven broni otwartości Szwedów i ich tolerancji wobec "Innego", piętnuje wszelkie przejawy agresji, napastliwości i nienawiści.

W dramacie Tomasza Kaczorowskiego "Trollgatan. Ulica trolli", zrealizowanym w programie TEATR POLSKA, finansowanym ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, każdy bohater ma swoje uzasadnione racje. Każdy chciałby żyć w mitycznym raju, ale na drodze do pełnego szczęścia stają mu tytułowe "trolle" - panoszące się, wszechobecne zło, które prowadzi bohaterów do tragicznego finału.

Po niełatwym, poruszającym palące tematy przedstawieniu młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez Tomasza Kaczorowskiego - autora scenariusza i reżysera oraz dramaturga Mariusza Babickiego. Mówiliśmy o skrajnych poglądach na świat, o ekspansji nienawiści, o trudnej granicy między patriotyzmem i nacjonalizmem. Budowaliśmy z klocków LEGO scenki, które w alegoryczny sposób pokazywały na przykład: PIEKŁO, RAJ, MIŁOŚĆ, NIENAWIŚĆ, STRACH PRZED OBCYM itd.

Dyskutowaliśmy także na temat nieprzejrzystości przekazów medialnych, manipulowania odbiorcą i płycizny internetowego języka, który nie daje okazji do głębokiego dialogu. Nawiązaliśmy przyjazny kontakt z młodymi, utalentowanymi twórcami spektaklu. Oni bacznie obserwowali naszą pracę, szukając inspiracji, a my mieliśmy satysfakcję obcować z artystami młodego pokolenia, zatroskanymi o przyszłość Europy i świata.

Zachodniopomorski Festiwal Nauki

wtorek, 20 września 2016, wprowadził: Admin   

19 września uczniowie Liceum Ogólnokształcącego ZSP w Drawsku Pom. wraz z opiekunkami p. Anną Kłos i p. Małgorzatą Lalewicz uczestniczyli w XVI Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki na Wydziale Matematyczno - Fizycznym w Szczecinie.

Podczas wizyty na Uniwersytecie Szczecińskim młodzież wzięła udział w trzech wykładach. Pierwszy z nich pt. "Źródła światła" poprowadził dr Stanisław Prajsnar. Dzięki niemu uczniowie poznali m.in. historię pierwszej latarni morskiej, żarówki czy zasadę działania laserów. Wykłady wzbogacono wieloma, ciekawymi doświadczeniami obrazującymi m.in. zasadę działania lasera helowo- neonowego.

Kolejny wykład pt. "Matematyczne paradoksy i zadania niespodzianki" poprowadzony przez dra Andrzeja Wiśniewskiego dotyczył matematyki. W czasie jego trwania młodzież wzbogaciła swoją wiedzę o przeróżne sofizmaty i paradoksy nie tylko matematyczne, ale również fizyczne. Natomiast trzeci wykład pt. "Arytmetyka a szyfrowanie" dzięki drowi Grzegorzowi Szkibielowi uchylił uczniom rąbka tajemnicy nt. metod szyfrowania opartych na działaniach arytmetycznych.

Po tych interesujących wykładach wróciliśmy do Drawska naładowani wiedzą oraz pozytywnymi wrażeniami. Z niecierpliwością będziemy czekać na kolejną edycję Festiwalu Nauki i możliwość wzięcia udziału w równie ciekawych wykładach.

PROJEKT POD ŻAGLAMI

poniedziałek, 19 września 2016, wprowadził: Admin   

W dniach 12.09-17.09 młodzież Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim wzięła udział w drugim etapie międzynarodowego projektu "RAZEM OSIĄGNIEMY WIĘCEJ - GEMEINSAM KOMMEN WIR WEITER".

Projekt składał się z dwóch etapów: w części pierwszej, prowadzonej przez Fundację Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie, kilkunastoosobowe grupy młodzieży z ZSP Drawsko (Polska) i Richard-Hallman-Schule Trappenkamp (Niemcy) poznawały się nawzajem, zwiedzały Szczecin i okolice. W drugim etapie odbył się wspólny wrześniowy rejs niemieckim żaglowcem "Thor Heyerdahl".

Ten trójmasztowy szkuner urejony noszący imię znanego norweskiego podróżnika Thora Heyerdahla , uczestnika dwóch wypraw transoceanicznych na tratwie " Kon-Tiki" i papirusowej łodzi "Ra", mający ok.50 m długości i 730 m2 powierzchni żagli był przez sześć dni dla polskich i niemieckich uczniów nie tylko miejscem niezwykłej morskiej przygody, ale też niepowtarzalną szkołą pod żaglami.

Słownictwo angielsko- niemieckie obejmujące cały takielunek , a więc ożaglowanie, omasztowanie i olinowanie statku łącznie z komendami wydawanymi przez kierowników wacht sprawiało wszystkim na początku rejsu nie lada trudności. Jednak po pierwszym wyczerpującym "treningu lingwistycznym" każde następne prace na żaglowcu, związane zarówno z pracami porządkowymi, dyżurami w kambuzie, czynnościami podczas wacht, rozwijaniem i zwijaniem żagli, jak również z cumowaniem i odbijaniem od kei w zakresie sprawności komunikacyjnej przebiegały wzorowo. Współpraca i odpowiedzialność w przypadku tego projektu miały realny wyraz. Niemałą atrakcją były wspinaczki po wantach. Młodzież po wcześniejszym zapoznaniu się z instrukcją obsługi pasów bezpieczeństwa każde wolne chwile na morzu chętnie wykorzystywała do wspinaczki po olinowaniu podtrzymującym maszty. Ten żaglowy park linowy był również swoistym testem odwagi i sprawności.

Trasa rejsu obejmowała zachodnią część Morza Bałtyckiego, zatoczyliśmy pętlę mającą swój początek i koniec w porcie Kiel, a prowadzącą przez porty Faaborg i Marstal na duńskich wyspach Fiona i Ero . Łącznie przepłynęliśmy 115 mil morskich. Kapitan żaglowca Werner von Unruh codziennie odbywał odprawy z uczestnikami rejsu informując o planie dnia, kursie statku, czynnościach na pokładzie oraz o interesujących wartych obejrzenia obiektach w portach.

Przez cały rejs towarzyszyła nam słoneczna pogoda, która sprzyjała podczas postojów na redzie morskim kąpielom. Załoga składająca się w większości z młodych ludzi tworzyła sprawnie działający, pomocny i przyjazny team, który sprawił, iż po krótkim czasie zachowywaliśmy się jak doświadczone wilki morskie. Duże wrażenie wywarły na nas małe malownicze duńskie porty, wypełnione magią, jakby wyjętą ze świata baśni Andersena. Urok wąskich uliczek, pastelowe fasady domków , tajemnicze zakątki i wszechobecna cisza tworzyły atmosferę tak bardzo inną od tempa życia dużych miast.

Atrakcją kończącą nasz pobyt na statku był Captains dinner, uroczysta kolacja kapitańska przeplatana śpiewem szant i radosną zabawą do późnych godzin nocnych. Jeszcze raz okazało się ,że nic tak nie łączy młodych ludzi jak uniwersalny i ponadczasowy język muzyki i tańca.

W drodze powrotnej zajechaliśmy jeszcze do miejscowości Laboe, aby zobaczyć stojący na "wiecznych cumach" - naprzeciwko pomnika marynarzy- okręt podwodny U-995, podstawowy okręt Krigsmarine z okresu II wojny światowej biorący udział w bitwie o Atlantyk.

Projekt "Razem osiągniemy więcej" mógł być zrealizowany dzięki finansowemu wsparciu Jugendakademie Bad Segeberg, Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Starosty Drawskiego Pana Stanisława Kuczyńskiego. Szczególną rolę w tym przedsięwzięciu spełniła Fundacja Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera w Szczecinie, a zwłaszcza Magda i Falko Reichardt, którzy od lat z sukcesem realizują ideę tego miejsca, która sprowadza się m.in. do kreowania gościnnej przestrzeni sprzyjającej rozważaniom nad tożsamością religijną i kulturową, budowania porozumienia polsko-niemieckiego, działalności kulturalnej jak również krzewienia myśli Dietricha Bonhoeffera.

Opiekunami polskiej młodzieży była wicedyrektor ZSP w Drawsku p. Małgorzata Jasyk, nauczyciel j. niemieckiego p. Ireneusz Makowski oraz p. Piotr Bąkowski nauczyciel j. angielskiego.

Koordynatorem projektu była dyrektor ZSP w Drawsku Pomorskim pani Lidia Borzymowska.

Tym wszystkim organizacjom i osobom składamy szczególne podziękowania.

SPOTKANIE RADY ZARZĄDU RADY RODZICÓW Z DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

poniedziałek, 19 września 2016, wprowadził: Admin   

Początek roku szkolnego wymaga wspólnych ustaleń szkoły i rodziców. 16.09.2016 r. w gabinecie Pani dyrektor Lidii Borzymowskiej spotkały się Panie: wicedyrektor Iwona Kucharska , Maria Czekajewska , Aleksandra Felińska i Jowita Ostrowska - tworzące Zarząd Rady Rodziców , Sylwia Tomaszewska i Ewa Zyzda - opiekunki rady.

Zarząd Rady Rodziców omówił i zaakceptował podstawowe dokumenty szkolne oraz sposoby ubezpieczenia uczniów. Rodzice przedstawili formę zbierania środków finansowych i podziału wydatków. Zaoferowali też pomoc w akcjach promujących frekwencję i naukę.

Obie Panie dyrektor serdecznie zaprosiły rodziców do współpracy i częstych kontaktów. Dobrze zapowiadająca się współpraca rodziców ze szkołą zaowocuje sprzyjającą atmosferą do nauki i wychowania uczniów.

Młodzi i Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa -2016

poniedziałek, 19 września 2016, wprowadził: Admin   

Przewodnim tematem tegorocznej edycji obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w województwie zachodniopomorskim , jest ""Pamięć miejsc i ludzi" Na bogatej liście wydarzeń województwa , widnieje również Drawsko Pomorskie, Otóż młodzież z Zespołu Szkół Ponagimnazjalnych postanowiła zaprezentować efekty swojej pracy, w ramach zrealizowanego projektu Szkoła Dialogu. Zapraszamy wszystkich 25 września 2016 roku /niedziela/ na wycieczkę historyczną pt "Historia utraconego życia" Uczniowie wcielą się w rolę przewodników i przedstawią interesującą opowieść o społeczności żydowskiej zamieszkującej miasto do 1939 roku. Całość uzupełniają archiwalne materiały w postaci dokumentów ,zdjęć czy wspomnień. Będzie to również okazja do poznania pewnych szczegółów na temat współczesnej kultury żydowskiej. Cieszy również fakt ,że pod wpływem projektu młodzieży ,gmina Drawsko Pomorskie podjęła prace na cmentarzu żydowskim wymieniając ogrodzenie i ustawiając tablicę informacyjną o historii tego miejsca.

Miejsce zbiórki: Pl. Leopolda Kuczerawego Godz.: 16.00 Drawsko Pomorskie 25 września 2016 roku . Wstęp wolny.

Rok szkolny czas zacząć...

poniedziałek, 05 września 2016, wprowadził: Admin   

Brzmieniem pierwszego dzwonka rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim nowy rok szkolny 2016/2017. Jak co roku, inauguracji towarzyszyła uroczysta akademia, na której mieliśmy zaszczyt gościć Starostę Drawskiego pana Stanisława Kuczyńskiego, Naczelnik Wydziału Edukacji - panią Izabelę Krężołek, Inspektor Wydziału Re-montów i Inwestycji - panią Joannę Stasiak, przedstawiciela Centrum Szkolenia Wojsk Lą-dowych pana ppłk Dariusza Puzyrewskigo oraz panie z Zarządu Rady Rodziców - Sylwię Żurowską, Marię Czekajewską oraz Aleksandrę Felińską.

Starosta Drawski pan Stanisław Kuczyński życząc uczniom, by odważnie wkroczyli w nowy rok szkolny, nie dawali się ponieść emocjom oraz by stres ich nie paraliżował w dążeniu do wyznaczonego celu, lecz motywował. Podkreślił, iż najważniejsza jest konsekwencja w realizowaniu własnych zamierzeń.

Pani dyrektor Lidia Borzymowska w swoim przemówieniu serdecznie powitała zaproszonych gości, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz uczniów. U progu nowego roku szkolnego życzyła młodzieży wytrwałości w nauce, niezapomnianych przeżyć, pogłębiania wiedzy jak i zamiłowań tak, by dumni ze swoich osiągnięć mogli kiedyś powiedzieć : "…byliśmy uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Drawsku Pomorskim". Nauczycielom natomiast pani dyrektor życzyła cierpliwości i umiejętnej współpracy z uczniami, czego owocem niech będzie jak najlepsze przekazanie wiedzy. Pani dyrektor w szczególny sposób podziękowała panu staroście za wsparcie, na jakie może liczyć szkoła ze strony organu prowadzącego.

Młodzież w swoim programie przypomniała zebranym o 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej. W chwili ciszy i zadumy można było obejrzeć prezentację i wysłuchać pieśni o młodych ludziach walczących za ojczyznę.

Tradycją inauguracji każdego roku szkolnego jest ślubowanie uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole. W obecności pani dyrektor Lidii Borzymowskiej przedstawiciele klas pierwszych złożyli przyrzeczenie na sztandar szkoły, stając się w ten sposób pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

A od jutra, rok szkolny czas zacząć...

strona 1 z 12 1 »

Archiwalne podstrony szkół

 • Liceum Ogólnokształcące
  ul. Złocieniecka 25, Drawsko Pomorskie
 • Technikum
  ul. Połczyńska 7, Drawsko Pomorskie
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
  ul. Seminaryjna 2, Drawsko Pomorskie
 • Kontakt

  Siedziba główna szkoły

  Adres: 78-500 Drawsko Pomorskie,
   ul. Połczyńska 7
  Telefon: (94) 363 26 42
  FAX: (94) 363 44 35
  E-mail: zsp.drawsko@onet.pl